برنامه جدید بانک مرکزی در شبکه پرداخت

بانک مرکزی از اجرای خدمات ایران اکسس در شبکه پرداخت و توقف تراکنش‌ کارت‌خوان‌های خارجی خبر داد.

بانک مرکزی: داود محمودبیگی؛ مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از پیاده‌سازی خدمات ایران اکسس در شبکه پرداخت خبر داده و گفت: بانک مرکزی با خدمات ایران اکسس به دنبال تشخیص تراکنش‌های بانکی داخل و خارج است تا از انجام تراکنش‌های بانکی خارج از ایران جلوگیری شود.

به گفته وی بانک مرکزی به بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیک تاکید کرده تراکنش‌ها با استفاده از ابزار پرداخت به ویژه درگاه اینترنتی و پایانه فروش صرفا در داخل انجام شود و تراکنش‌های درخواستی از خارج به شبکه پرداخت اعلام و از انجام آن‌ها جلوگیری شود. تشخیص این تراکنش‌ها با استفاده از زیرساخت ممکن شده تا از سودجویان از نظام پرداخت سوء استفاده نکنند.

پیاده سازی زیرساخت مبدا تراکنش‌های بانکی نیاز به هماهنگی‌هایی با وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت داشته تا زیر ساخت فنی و مورد نیاز برای مبدا تراکنش بانکی شناسایی و از انجام تراکنش در خارج جلوگیری شود که بانک مرکزی در این زمینه اقدام‌های مورد نیاز را انجام داده است. ایران اکسس در اختیار شرکت‌های پرداخت الکترونیک و بانک‌ها قرار می‌گیرد تا با استفاده از آن امکان تشخیص تراکنش ‌های داخل ایران یا خارج فراهم شود.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
24,240.88 432.19 1.78

نمادهای زیر مجموعه

داده‌پردازی‌ایران‌ (مداران2) ح. کارت اعتباری ایران کیش (رکیشح) ایران‌ارقام‌ (مرقام) کارت اعتباری ایران کیش (رکیش) خدمات‌انفورماتیک‌ (رانفور2) خدمات‌انفورماتیک‌ (رانفور) تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپ) تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپ2) ح.تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپح) کارت اعتباری ایران کیش (رکیش2) کارت اعتباری ایران کیش (رکیش4) داده‌پردازی‌ایران‌ (مداران) تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپ4) ح. افرانت (افراح) توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر) توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر2) افرانت (افرا2) همکاران سیستم (سیستم) افرانت (افرا) آسان پرداخت پرشین (آپ2) آسان پرداخت پرشین (آپ) گروه فن آوا (فن آوا) ح.گروه فن آوا (فن آواح) گروه فن آوا (فن آوا2) همکاران سیستم (سیستم) همکاران سیستم (سیستم2) به پرداخت ملت (پرداخت) به پرداخت ملت (پرداخت2) به پرداخت ملت (پرداخت4) پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ2) پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ) ح . به پرداخت ملت (پرداختح) تجارت الکترونیک پارسیان کیش (تاپکیش4) تجارت الکترونیک پارسیان کیش (تاپکیش) تجارت الکترونیک پارسیان کیش (تاپکیش2)