ایرادات لایحه بودجه ۹۸ اصلاح شد

نمایندگان مجلس، ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی و اصلاح کردند.

دنیای بورس: نمایندگان مجلس، ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۸ را بعد از بررسی، اصلاح کردند. به این ترتیب جزء یک بند الحاقی یک تبصره ۱۶ را اینگونه اصلاح شد: در مورد تسهیلاتی که قرارداد اولیه آنها بیش از ۵ میلیارد تومان بوده در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری مدعی باشد که بدهکار بدون عذر موجه از پرداخت بدهی استنکاف نموده، می‌تواند دلایل و مستندات را ظرف مدت ۱۵ روز پس از مراجعه مشتری به هیئت موضوع تبصره ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی ارائه کنند.

در صورتی که مرجع یاد شده تشخیص دهد بدهکار عذر موجه در پرداخت نداشته وی موظف است باقی مانده بدهی را مطابق آخرین قرارداد منعقده به بانک پرداخت نمایند. مهلت هیئت یاد شده ۳ ماه است در صورتی که هیات در مهلت مذکور پاسخ ندهد بدهکار مورد نظر مشمول حکم این بند خواهد بود.

همچنین طبق اصلاحیه بند الحاقی ۲ تبصره ۴ آمده است: این بند مجوز رهبری در خصوص بند الحاقی ۲ تبصره ۴ ارائه شده همچنین عبارت (از محل جدول شماره ۲ این تبصره و سایر جداول و ردیف‌ها از فراز اول بند الحاقی ۲ تبصره ۴ حذف شد.)

براساس این بند به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون یورو از منابع ورودی سال ۹۸ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح جدول شماره ۱ این تبصره برداشت کنند.

علاوه بر این، همه احکام تنقیحی لایحه بودجه حذف و اعلام شد بودجه شرکتهای دولتی و بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۱۲ میلیون و ۷۷۱ هزار و ۴۳۳ میلیارد و ۱۵۶ میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها نیز بالغ بر همین رقم یعنی ۱۲ میلیون و ۷۷۱ هزار و ۴۳۳ میلیارد و ۱۵۶ میلیون ریال است.

ارزش تغییر درصد
69.37 0.00 0.00

قیمت‌ها

اونس طلا 1226.32 0.00 (0%)
نفت سبک 69.37 0.00 (0%)
نفت برنت 80 0.00 (0%)
بنزین 1.916 0.00 (0%)
گاز طبیعی 3.229 0.00 (0%)
گازوئیل 714.38 0.00 (0%)
آلومینیوم 2008.5 0.00 (0%)
نیکل 12472.5 0.00 (0%)
سرب 1996.3 0.00 (0%)
روی 2626.8 0.00 (0%)
مس 6221.8 0.00 (0%)
اونس پلاتین 833.9 0.00 (0%)