ظرفیت جدید تولید سیمانی‌ها

ظرفیت سیمان کشور به رقم 82 میلیون تن رسید که از این رقم اکنون 60 درصد فعال است، در حالی که حجم مجوزهای این بخش بیش از 100 میلیون تن اعلام شد.