نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
7,388.82 170.42 2.31
65