تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
خفولا
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
رمپنا
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
رنیک
توضیحات شرکت در خصوص مطالبات (به پیوست)
رنیک
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
رمپنا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
رتکو
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
رنیک
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
رنیک
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تابا
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
رمپنا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)
رمپنا
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
خفولا
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱دسامبر ۲۰۱۸ شرکت مپنا اندونزی (به پیوست)
رمپنا
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ شرکت مپنا بین الملل (به پیوست)
رمپنا
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)
رمپنا

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
2,788.78 38.06 1.36
65