نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
6,435.04 309.73 4.81
65