نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
3,040.57 116.56 3.83
65