آگهی ثبت افزایش سرمایه
رتاپ
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
سپ
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
مداران
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
مرقام
مشمول اصل ۴۴ - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
PDF
داتک
مشمول اصل ۴۴ - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
PDF
داتک
مشمول اصل ۴۴ - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
PDF
داتک
مشمول اصل ۴۴ - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
PDF
داتک
مشمول اصل ۴۴ - گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
PDF
داتک
مشمول اصل ۴۴ - گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
PDF
داتک
مشمول اصل ۴۴ - گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
PDF
داتک
مشمول اصل ۴۴ - گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
PDF
داتک
مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
PDF
داتک
مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
PDF
داتک
مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
PDF
داتک

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
17,561.55 60.25 0.34
65