نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
57,069.1 1,691.01 2.96
65