نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
70,111.64 2,761.42 3.94
65