ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
مفاخر
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
مداران
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سپ
افشای اطلاعات بااهمیت - (شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
تاپکیش
افشای اطلاعات بااهمیت - (شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
تاپکیش
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتايج شركت در مناقصه - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
فن آوا
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
PDF
رکیش
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
افرا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
تاپکیش
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
تاپکیش
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت فن آوا ماهواره)(اصلاحیه)
فن آوا
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغييرات اساسي در قراردادهاي مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
تاپکیش
افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
تاپکیش
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
افرا
افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سپ

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
17,035.17 171.32 1.01
65