نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
65,120.92 1,169.25 1.80
65