ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
ثقزوی
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام(اصلاحیه)
ثغرب
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
ثزاگرس
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱(اصلاحیه)
ثنوسا
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
ثنوسا
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
ثغرب
افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
ثشاهد
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
ثقزوی
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
کیسون
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتايج برگزاري مزايده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
ثشاهد
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت سرمايه گذاري سعدي)
ثشاهد
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
وتوس
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
ثنام
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
ثنور
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
ثزاگرس

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
878.17 41.59 4.74

نمادهای زیر مجموعه

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ (وآذر) سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ (ثمسکن) سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (ثشرق) بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) سخت‌ آژند (ثاژن) سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ (وساخت) عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) توریستی ورفاهی آبادگران ایران (ثاباد) سرمایه‌ گذاری‌ شاهد (ثشاهد) سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) توسعه‌شهری‌توس‌گستر (وتوس) عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) سرمایه گذاری مسکن الوند (ثالوند) آ.س.پ (آ س پ) شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (ثغرب) سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود (ثرود) سرمایه گذاری مسکن تهران (ثتران) س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) سرمایه گذاری مسکن پردیس (ثپردیس) شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (ثباغ) س ساختمانی ب نام آوران مهندسی (ثنام) شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) شرکت عمران و سازندگی قزوین (ثقزوی) سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (وثخوز) س. ساختمانی نظام مهندسی ایران (ثنظام) س.توسعه و عمران استان اردبیل (ثتوسا) شرکت کیسون (کیسون) سرمایه گذاری کوه نور (ثنور) س. ساختمانی اعتماد گستر (ثعتما)
65