نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
21,163.25 768.25 3.63
65