نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
4,229.6 170.84 4.04
65