نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
12,400.3 370.51 2.99
65