صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
کرمان
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
ثنور
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
ثشاهد
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
ثشاهد
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
ثشاهد
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بین المللی پارس تجارت منطقه آزاد چابهار)
کرمان
افشای اطلاعات بااهمیت - (خرید، واگذاری، اخذ، فسخ و تغییرات مجوز فعالیت، امتیاز تجاری یا علائم تجاری - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
ثزاگرس
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - فروش بخشی از سهام اقتصادنوین نزد بانک سینا توسط با- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ثجوان
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ثاباد
افشای اطلاعات بااهمیت - (آزادسازی یا فک رهن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
PDF
ثاخت
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
آ س پ
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
آ س پ
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تعدیل قرارداد مدیر ساخت صندوق سرمایه گذاری نگین- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ثتران
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
ثاباد
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۳/۳۱(اصلاحیه)
ثنور

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1,996.73 72.07 3.61

نمادهای زیر مجموعه

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ (وآذر) سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ (ثمسکن) سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (ثشرق) بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) سخت‌ آژند (ثاژن) سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ (وساخت) عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) توریستی ورفاهی آبادگران ایران (ثاباد) سرمایه‌ گذاری‌ شاهد (ثشاهد) سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) توسعه‌شهری‌توس‌گستر (وتوس) عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) سرمایه گذاری مسکن الوند (ثالوند) آ.س.پ (آ س پ) شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (ثغرب) سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود (ثرود) سرمایه گذاری مسکن تهران (ثتران) س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) سرمایه گذاری مسکن پردیس (ثپردیس) شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (ثباغ) س ساختمانی ب نام آوران مهندسی (ثنام) شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) شرکت عمران و سازندگی قزوین (ثقزوی) سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) تامین مسکن جوانان (ثجوان) سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (وثخوز) س. ساختمانی نظام مهندسی ایران (ثنظام) س.توسعه و عمران استان اردبیل (ثتوسا) شرکت کیسون (کیسون) سرمایه گذاری کوه نور (ثنور) س. ساختمانی اعتماد گستر (ثعتما) سخت آژند (ثاژن)
65