نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
14,153.35 240.85 1.70
65