صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)
آرمان
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
بساما
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)
بساما
اعلامیه پذیره نویسی عمومی
وتعاون
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
اتکای
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
PDF
ما
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - شفاف سازی شایعه تهاتر مطالبات با خودروسازی سایپا- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
وتعاون
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - شفاف سازی تهاتر مطالبات با شرکت خودروسازی سایپا- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
وتعاون
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
PDF
اتکای
آگهی ثبت افزایش سرمایه
بپاس
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
PDF
البرز
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)
بساما
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
وحکمت
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
بساما
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
وحکمت
65