شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
بساما
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
ما
تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
ودی
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام(اصلاحیه)
کوثر
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
کوثر
افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
میهن
توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
ودی
افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ودی
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
نوین
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
وحکمت
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
البرز
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
آسیا
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
بساما
آگهي ثبت تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه ۹۶ (به پیوست)
PDF
اتکام
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱(اصلاحیه)
ومعلم
65