نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1.719 میلیون 5,334.62 0.31
65