نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1.47 میلیون 51,270.53 3.49
65