نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
2.625 میلیون 60,246.09 2.30
65