نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1.762 میلیون 35,995.05 2.04
65