نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
10,934.05 64.51 0.59
65