اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
حاریا
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
حاریا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (حسابرسی شده)
حاریا
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
PDF
حاریا
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
PDF
حاریا
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
PDF
حاریا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
حخزر
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
حاریا
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
PDF
حاریا
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
حاریا
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
حاریا
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
PDF
حخزر
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
حخزر
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
حاریا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (حسابرسی نشده)
حاریا
65