معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
حاریا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
حخزر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ (حسابرسی نشده)
حاریا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
حخزر
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - توضیحاتصورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به۹۸/۰۶/۳۱- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
حخزر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
حخزر
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
حاریا
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰(اصلاحیه)
PDF
حاریا
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
PDF
حاریا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
حخزر
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
حاریا
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اطلاعیه صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۰- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
حاریا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
حاریا
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
حاریا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (حسابرسی شده)
حاریا
65