اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
حتوکا
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
PDF
حتوکا
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
حبندر
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
حرهور
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
حپارسا
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
حپارسا
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
حپارسا
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
حپارسا
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
حپارسا
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
حپارسا
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
حپارسا
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)
PDF
حپارسا
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
PDF
حتاید
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
حتوکا
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
حرهور

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
7,092.49 6.18 0.09
65