نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
14,002.98 138.42 0.99
65