اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
سمگا
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
گپارس
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
سمگا
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
گکیش
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
گپارس
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
گکیش
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
سمگا
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
گپارس
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
سمگا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
گکوثر
افشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاري سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
سمگا
افشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاري سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
سمگا
توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
سمگا
افشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاري سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سمگا
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
گپارس
65