آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
گکوثر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
گکوثر
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
گپارس
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
گکوثر
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
گپارس
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام
سمگا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
گکوثر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
گپارس
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
گپارس
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
سمگا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
گکوثر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
گپارس
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
سمگا
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
گکیش
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
گپارس
65