مسیر تحول سودآوری در گروه شیشه/ «کگاز»، «کهمدا» و «کرازی» زیر ذره‌بین
کگاز کهمدا کرازی
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش پنجم)
کگاز
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش چهارم)
کپشیر
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوم)
کهمدا کرازی
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش اول)
کسرام
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در فروردین 98 (بخش چهارم)
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (12)
کسرا
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (11)
کهمدا
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (9)
کاذر
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (۳)
کمرجان
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (2)
کفپارس
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (1)
کخاک
پشت پرده داغ بورس
ساذری کسرام
سنگین‌تر شدن کفه سود «کفرا»
کفرا
مزایده بدون خریدار «کایتا»
کایتا
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
سفاسی
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افزایش نرخ بتن- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
کفرآور
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
کرازی
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - عدم تایید افزایش سرمایه مرحله دوم از طرف سازمان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کاذر
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
کفرا
اعلامیه پذیره نویسی عمومی
کمرجان
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
ساذری
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کابگن
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ساذری
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
PDF
کرازی
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
PDF
کفرا
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
کهمدا
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
کهمدا
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
کفرآور
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
کخاک

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
13,698.45 76.89 0.56
65