معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
شلیا
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
کسرا
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاري مزايده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سفاسی
آگهی ثبت افزایش سرمایه
کاذر
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
کقزوی
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
کمرجان
توضيحات شرکت در خصوص عملکرد (به پیوست)
PDF
سفارود
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
ساذری
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
کساپا
تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
شلیا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
کرازی
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
شلیا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
شلیا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
شلیا
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)
کفرآور

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
4,023.18 150.65 3.74
65