شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
PDF
کلوند
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
کپارس
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
PDF
کپارس
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
کسعدی
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
کلوند
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
کساوه
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص لزوم برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی و افشای اهم مطالب مطرح شده
کلوند
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
کلوند
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
کسعدی
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
PDF
کلوند
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
PDF
کساوه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
کآرا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
کحافظ
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
PDF
کلوند
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
کپارس

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
11,016.3 169.34 1.54
65