اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
کهرام
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
کپارس
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
کصدف
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
کآرا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
کآرا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
کحافظ
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده(اصلاحیه)
کهرام
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
کهرام
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
کسعدی
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
کآرا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
کحافظ
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
کترام
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
کلوند
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
کساوه
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
کآرا

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
3,209.88 19.92 0.62
65