نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
45,451.8 1,047.35 2.30
65