گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
قاسم
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
قاسم
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
قاسم
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
قاسم
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
قاسم
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)
قاسم
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
قاسم
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
قاسم
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
قاسم
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
رفاه
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
رفاه
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
رفاه
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتايج برگزاري مزايده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
قاسم
توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
قاسم
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتايج برگزاري مزايده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
قاسم
65