پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
افق
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
قاسم
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
افق
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
قاسم
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
رفاه
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
افق
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰(اصلاحیه)
رفاه
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
رفاه
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
رفاه
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
PDF
رفاه
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
قاسم
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)
رفاه
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - مبایعه نامه فروش ملک تجاری (مغازه) در شهر بندرعباس- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
قاسم
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
رفاه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
افق
65