اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
وپسا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
بالاس
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
بالاس
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
بالاس
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
بالاس
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
بالاس
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تجدید ارزیابی دارایی ها- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
خصدرا
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
خصدرا
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی(اصلاحیه)
وپسا
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
وپسا
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
PDF
وپسا
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
بالاس
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - سایر- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بالاس
تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
بالاس
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - سایر- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بالاس

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
919.7 0.00 0.00
65