افشای اطلاعات بااهمیت - (شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
بالاس
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پارت ماشین سازه پارس)
وپسا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت جهان روکش اسپادانا)
وپسا
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
بالاس
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بالاس
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
بالاس
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
بالاس
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
بالاس
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
بالاس
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
بالاس
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
خصدرا
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
خصدرا
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
خصدرا
افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
بالاس
افشای اطلاعات بااهمیت - (شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
بالاس

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
919.7 0.00 0.00
65