موتور محرک رشد سهام دارویی‌ چیست؟ سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش هشتم)
دفارا دپارس
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش ششم)
داوه کاسپین
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش پنجم)
دلر
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش چهارم)
دالبر
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش سوم)
دفرا
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوم)
دزهراوی دابور
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در فروردین 98 (بخش پنجم)
ددام
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در فروردین 98 (بخش چهارم)
داوه دبالک
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (13)
دارو دتماد
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (10)
دامین داسوه
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (9)
کاسپین دریشمک
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (۳)
دکوثر دزهراوی
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (2) وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (1)
دپارس دفرا دبالک
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
دسینا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
دپارس
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
وپخش
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
دتماد
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت داروئی آترا)
تیپیکو
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
والبر
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
درهآور
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
دارو
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
PDF
دلقما
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
درازک
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
پخش
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
پخش
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
PDF
دلقما
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
دامین
اعلامیه پذیره نویسی عمومی
دسینا

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
24,986.96 113.69 0.46

نمادهای زیر مجموعه

داروسازی‌ اکسیر (دلر) سبحان دارو (دسبحان) داروپخش‌ (هلدینگ‌ (وپخش) داروسازی‌زهراوی‌ (دزهراوی) داروسازی‌ سینا (دسینا) داروسازی‌ اسوه‌ (داسوه) فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ (دفرا) کیمیدارو (دکیمی) دارویی‌ رازک‌ (درازک) داروسازی‌ کوثر (دکوثر) دارویی‌ لقمان‌ (دلقما) سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو) داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ (دجابر) شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ (دشیمی) تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ (دتماد) داروسازی‌ روزدارو (دروز) گروه دارویی سبحان (دسبحا) لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ (دعبید) داروسازی‌ امین‌ (دامین) داروسازی‌ فارابی‌ (دفارا) سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ (والبر) البرزدارو (دالبر) داروسازی‌ ابوریحان‌ (دابور) داروسازی زاگرس فارمد پارس (ددام) کارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) ایران‌دارو (دیران) پارس‌ دارو (دپارس) پخش البرز (پخش) داروسازی تولید دارو (دتولید) داروسازی کاسپین تامین (کاسپین) داروسازی سبحان انکولوژی (دسانکو) شرکت کی بی سی (کی بی سی) مواد اولیه دارویی البرز بالک (دبالک) داروسازی‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) داروسازی تهران شیمی (شتهران) الحاوی (دحاوی) شیرین دارو (دشیری) داروسازی شهید قاضی (دقاضی) گروه دارویی برکت (برکت) تولید و صادرات ریشمک (دریشمک) سرمایه گذاری شفادارو (شفا) داروسازی آوه سینا (داوه) دارویی ره آورد تامین (درهآور) تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول)
65