سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در فروردین 98 (بخش پنجم)
ددام
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در فروردین 98 (بخش چهارم)
داوه دبالک
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (13)
دارو دتماد
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (10)
دامین داسوه
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (9)
کاسپین دریشمک
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (۳)
دکوثر دزهراوی
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (2) وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (1)
دپارس دفرا دبالک
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در بهمن (7)
دبالک
حال دارویی‌ها بهتر می‌شود؟
بازی پرریسک حق‌تقدم‌ها/ زیان بیش از 95 درصدی برای خریداران «ورناح»
دپارس
فرار « دلر » از بحران
دلر
5  مشکل صنعت دارو
نسخه احیا سودآوری « پخش »
پخش
«شفا» در ترازوی مجدد تحلیل
شفا
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دسانکو
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
والبر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پخش رازی)
شفا
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
دکوثر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت طرح توسعه کوثر امین(شرکت سرمایه گذاری توسعه کوثر امین))
دکوثر
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
دبالک
افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
دامین
افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دامین
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
دسبحان
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
دکوثر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
دفرا
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
PDF
والبر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
دسبحا
آگهی ثبت افزایش سرمایه
درازک
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت هلپاک)
دکوثر

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
20,517.01 11.35 0.06

نمادهای زیر مجموعه

داروسازی‌ اکسیر (دلر) سبحان دارو (دسبحان) داروپخش‌ (هلدینگ‌ (وپخش) داروسازی‌زهراوی‌ (دزهراوی) داروسازی‌ سینا (دسینا) داروسازی‌ اسوه‌ (داسوه) فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ (دفرا) کیمیدارو (دکیمی) دارویی‌ رازک‌ (درازک) داروسازی‌ کوثر (دکوثر) دارویی‌ لقمان‌ (دلقما) سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو) داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ (دجابر) شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ (دشیمی) تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ (دتماد) داروسازی‌ روزدارو (دروز) گروه دارویی سبحان (دسبحا) لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ (دعبید) داروسازی‌ امین‌ (دامین) داروسازی‌ فارابی‌ (دفارا) سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ (والبر) البرزدارو (دالبر) داروسازی‌ ابوریحان‌ (دابور) داروسازی زاگرس فارمد پارس (ددام) کارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) ایران‌دارو (دیران) پارس‌ دارو (دپارس) پخش البرز (پخش) داروسازی تولید دارو (دتولید) داروسازی کاسپین تامین (کاسپین) داروسازی سبحان انکولوژی (دسانکو) شرکت کی بی سی (کی بی سی) مواد اولیه دارویی البرز بالک (دبالک) داروسازی‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) داروسازی تهران شیمی (شتهران) الحاوی (دحاوی) شیرین دارو (دشیری) داروسازی شهید قاضی (دقاضی) گروه دارویی برکت (برکت) تولید و صادرات ریشمک (دریشمک) سرمایه گذاری شفادارو (شفا) داروسازی آوه سینا (داوه)
65