شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
بفجر
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱(اصلاحیه)
مبین
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
وهور
افشای اطلاعات بااهمیت - (دريافت مجوز تغيير بيش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبین
لغو آگهي (اطلاعيه) دعوت به مجمع عمومي
بمپنا
روزنامه رسمي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي ۹۶ (به پيوست) (به پیوست)
PDF
دماوند
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
بفجر
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
بمپنا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
بگیلان
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
ونیرو
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
بفجر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
وهور
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
مبین
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
بگیلان
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
بفجر

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
445.3 15.58 3.50
65