تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
قشیر
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
قیستو
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
قشیر
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
PDF
قمرو
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
PDF
قشیر
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)
قاروم
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
قهکمت
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)
قاروم
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
قثابت
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)
قاروم
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
قشرین
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
قاروم
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
قشرین
افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
قشیر
افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
قاروم

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
52,071.9 1,596.52 3.07
65