اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
قنقش
افشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
قشرین
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
قشرین
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
قشرین
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
قلرست
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
قاروم
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افزایش سرمایه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
قاروم
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
قلرست
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
قچار
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
قلرست
افشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
قشرین
افشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
قشرین
گزارش کنترل های داخلی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
قمرو
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
قشیر
تداوم تعلیق نمادمعاملاتی ناشر به استناد ماده۱۹مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
قشرین

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
31,491.37 330.75 1.05
65