اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
قهکمت
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
قزوین
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
قشکر
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
قپیرا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
قپیرا
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
قشیر
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
قشیر
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)
قمرو
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
قهکمت
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
قشرین
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص لزوم برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی و افشای اهم مطالب مطرح شده
قصفها
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)
قپیرا
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
قثابت
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(اصلاحیه)
قیستو
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
قهکمت

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
14,565.6 742.42 5.10
65