خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
قشیر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
قشهد
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
قنقش
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
قشیر
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - توضیحات در خصوص صورتهای مالی حسابرسی شده ۹۷/۱۲/۲۹- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
قشیر
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
قشیر
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
قشرین
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت کشاورزی و باغات فریمان)
قثابت
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
PDF
قهکمت
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تخصیص ۶۰.۰۰۰ تن شکرخام وارداتی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
قچار
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تخصیص ۶۰.۰۰۰ تن شکرخام وارداتی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
قچار
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تخصیص ۶۰.۰۰۰ تن شکرخام وارداتی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
قچار
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
قشرین
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
قنقش
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
قشیر

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
42,512.79 531.84 1.25
65