گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱(اصلاحیه)
PDF
قمرو
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
قشیر
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
قشیر
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
قیستو
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
قیستو
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
قیستو
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
قیستو
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
قپیرا
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
قنیشا
افشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
قشرین
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
PDF
قثابت
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
قثابت
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
قنیشا
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
قنیشا
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام
قثابت

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
15,025.44 53.22 0.35
65