خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
قثابت
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
قثابت
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
PDF
قشکر
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
قشیر
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
قمرو
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
PDF
قمرو
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتیجه دادگاه بدوی دعوی علیه شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
PDF
قشرین
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - واردات شکر خام- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
قزوین
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰(اصلاحیه)
قشیر
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱(اصلاحیه)
قلرست
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)
قلرست
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
قلرست
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
قجام
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱(اصلاحیه)
قثابت
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
قلرست

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
52,556.81 691.86 1.32
65