شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
لپارس
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
لپارس
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی
لپیام
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی
لپیام
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت صنایع نما الکترونیک پیام)
لپیام
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
لپارس
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
لپارس
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت جام جهان نما)
لپیام
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
PDF
لپیام
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
لپیام
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
لپیام
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه گسترش صنایع الکترونیک پیام)
لپیام
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
لپارس
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
لپارس
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
لپارس

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
3,339.79 129.57 3.88
65