صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
لپیام
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
PDF
لپیام
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
لپیام
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
PDF
لپیام
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
لپیام
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
لپارس
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
لکما
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
لکما
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
لپیام
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
لپارس
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
لپارس
آخرين وضعيت ارايه اطلاعات شرکت (به پیوست)
لپارس
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ساخت وتوليد قطعات الکترونيک سيرجان)
لپارس
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
لپارس
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
لپارس

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
2,471.45 107.03 4.33
65