افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - نتیجه حاصل از برگزاری مزایده شرکت زیر مجموعه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
لپیام
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
لپیام
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
لپیام
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
لپارس
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱(اصلاحیه)
لپارس
افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
لپارس
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
لپیام
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
لپیام
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - شرکت در مناقصات- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
لکما
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
لپارس
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - همکاری با شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
لکما
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
لپارس
افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
PDF
لپارس
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
لپارس
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
لپارس

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
8,114.3 278.13 3.43
65