نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
2.482 میلیون 45,025.78 1.81
65