اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
تایرا
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - ناشی از تغییرات نرخ ارز- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
تایرا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
لخزر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
لخانه
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
تکنو
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - ناشی از تغییرات نرخ ارز- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تایرا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت آذر فولاد گداز)
تپمپی
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت راهبران آب شرب ایران)
تپمپی
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرامیک طوس)
لابسا
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
تمحرکه
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت تخطی از الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
تمحرکه
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
لخزر
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت تخطی از الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
لخزر
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
تپکو
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
لخانه

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
50,949.25 496.14 0.97
65