معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
لخانه
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
تپکو
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
تایرا
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
تکمبا
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
تپکو
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
تکمبا
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام
تپکو
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
تکشا
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام
لسرما
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
لابسا
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
تکمبا
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
لازما
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
لازما
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
تکشا
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
تپکو

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
26,884.42 1,317.04 4.90
65