نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
425,378.96 16,753.55 3.94
65