نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
115,512.4 753.03 0.65
65