گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
فجام
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
فاذر
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
فاذر
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
فاما
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
فبیرا
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
چدن
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
فاما
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
فبستم
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
PDF
فجام
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
فبیرا
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
چدن
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
فبیرا
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
فبیرا
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
فبیرا
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
PDF
فبستم

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
34,662.06 0.00 0.00
65