نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
242,638.06 165.48 0.07
65