کارنامه 13 ساله «فولاد» در بورس
فولاد
رفتار ناهمسان فلزی‌ها در مرداد
نگاهی به عملکرد تیر ماه گروه فلزات اساسی لایه‌ پنهان گزارش عملکرد «هرمز»
هرمز
55 تومان سود پنهان بهار «فاسمین»
فاسمین
ادامه یکه‌تازی «فولاد»؟/ نقاط درخشان سهام فولاد مبارکه اصفهان
فولاد
فروش چشم‌گیر «فملی» در بهار/ نوسان‌سازان سهام ملی مس در یک ماه آینده
فملی
عملکرد درخشان «فولاد» در خرداد
فولاد
شعاع جذابیت سهام ملی مس ایران/ سود «فملی» در بدبینانه‌ترین سناریو
فملی
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوازدهم)
فملی فنوال
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش هشتم) سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش ششم)
هرمز
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش پنجم)
فباهنر
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش چهارم)
فرآور فپنتا فولای
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش سوم)
فجر
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه)
میدکو
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - درج نام ذوب آهن اصفهان درفهرست تأمین کنندگان ریل- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ذوب
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
فسرب
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - وضعیت کارخانه سکه زنی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فباهنر
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فباهنر
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
ارفع
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
وتوکا
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
وتوکا
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
فمراد
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
فسپا
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فلوله
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
PDF
فمراد
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
فرآور
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
وتوکا
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
هرمز

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
188,564.18 2,687.23 1.43

نمادهای زیر مجموعه

فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ (فرآور) فولاد خراسان (فخاس) گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ (فسپا) آلومراد (فمراد) فولاد خوزستان (فخوز) ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ (فملی) اجاره فولادکاوه کیش،سه ماهه20% (صکاوه706) فولاد آلیاژی ایران (فولاژ) فولاد امیرکبیرکاشان (فجر) فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ (وتوکا) لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ (فلوله) ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ (فسرب) فروسیلیس‌ ایران‌ (فروس) نوردوقطعات‌ فولادی‌ (فنورد) نورد آلومینیوم‌ (فنوال) فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) آلومینیوم‌ایران‌ (فایرا) کالسیمین‌ (فاسمین) مس‌ شهیدباهنر (فباهنر) سپنتا (فپنتا) سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب) صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا) زرین معدن آسیا (فزرین) شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع) صنعت روی زنگان (زنگان) فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) آلومتک‌ (فالوم) لوله‌وتجهیزات‌ سدید (فسدید) گروه ‌صنعتی‌ سدید (وسدید) نورد و لوله اهواز (فاهواز) فولاد افزا سپاهان (فافزا) فولاد کاویان (فوکا) اختیارف فولاد-1500-25/11/1395 (طفولا005) اختیارخ هرمز-2370-960310 (هرمزخ3) اختیارف هرمز-2370-960310 (هرمزف3) ماداکتو استیل کرد (فماک) غلتک سازان سپاهان (فساز) صنایع تجهیزات نفت (فنفت)
65