« پتایر » در مدار انتظارات
پتایر
نگاهی به گزارش‌های ماهانه شهریور (قسمت اول)
پسهند
برآورد تحلیل‌گران بورسی از حباب کوچک‌تر‌ها (بخش پنجم)
پکرمان پکویر
عملکرد درخشان «پتایر» در تیر/ سرنوشت لاستیکی‌ها در بزنگاه حذف 4200؟
پتایر
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش سوم)
پدرخش
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در فروردین 98 (بخش پنجم)
پکرمان
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (13)
پکرمان
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (12)
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (10)
پلاسک
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (9)
پتایر
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (۴)
پدرخش
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (۳)
پاسا
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در بهمن (7)
پدرخش
چالش‌های پیش روی صنعت تایر
نقشه راه «پکرمان» تا پایان سال
پکرمان
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پیزد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
پیزد
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
پلاسک
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
پسهند
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
پلاسک
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
پلاسک
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
پتایر
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
PDF
پدرخش
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
پاسا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
پکویر
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
PDF
پکویر
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
پکویر
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
پتایر
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
پکرمان
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰(اصلاحیه)
پسهند

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
68,041.65 1,289.87 1.90
65