معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
پکرمان
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی(اصلاحیه)
پلاسک
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
پلاسک
عدم رفع ابهام در خصوص روند پرونده ورشکستگی شرکت گاز لوله (به پیوست)
پلوله
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
PDF
پلاسک
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
پکویر
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
پکویر
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
پلاسک
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱(اصلاحیه)
پلاسک
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
پاسا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
پدرخش
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
پکرمان
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
پکرمان
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
پلاسک
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
پتایر

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
68,990.16 361.99 0.52
65