نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1.228 میلیون 9,638.90 0.79
65