نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
2.396 میلیون 21,160.65 0.88
65