نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1.671 میلیون 20,300.71 1.21
65