گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
چافست
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
چافست
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
چافست
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
چافست
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
PDF
چافست
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
چافست
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)
چافست
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
چافست
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
چافست
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
PDF
چافست
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
چافست
آگهی ثبت افزایش سرمایه(اصلاحیه)
چافست
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
چافست
توزیع گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام
چافست
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
چافست

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1.03 میلیون 27,794.42 2.70

نمادهای زیر مجموعه

65