نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
3.785 میلیون 149,677.53 3.95
65