صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
چکارم
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
چکارم
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
چکارم
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
PDF
چکارم
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
چکاوه
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام
چکاوه
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
چکارن
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱(اصلاحیه)
چکارن
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
چکارن
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
چکارن
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
چکارن
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
چکاپا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
چکاوه
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰(اصلاحیه)
چکاپا
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
PDF
چکارن

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
13,773.8 297.49 2.16
65