نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
497,189.59 11,685.45 2.35
65