نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1.698 میلیون 13,132.75 0.77
65