نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1.357 میلیون 29,426.64 2.17
65