نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
67,250.43 3,361.18 5.00
65