معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
وملی
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
وملی
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
وملی
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
وملی
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
وملی
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
وملی
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
وملی
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
وملی
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
وملی
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
PDF
وملی
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
وملی
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
وملی
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
وملی
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وملی
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کفش ملی)(اصلاحیه)
وملی

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
8,945.61 140.96 1.58
65