معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
نمرینو
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
نبروج
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
نبروج
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
نمرینو
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
نطرین
اطلاعيه توزيع اوراق جديد سهام (به پیوست)
PDF
نمرینو
توضيحات شرکت درخصوص پيش‌بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۹۶/۱۲/۲۹ (به پیوست)
نبروج
اطلاعيه در خصوص تبديل شخصيت حقوقي شرکت از سهامي عام به سهامي خاص (به پیوست)
نخوی
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
نبروج
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
نبروج
مکاتبه شرکت در خصوص نحوه تسويه بدهي به شرکت کوشا رنگدانه قم (به پیوست)
نطرین
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
نمرینو
تعهد سهامدار عمده شرکت در خصوص تقبل هزينه هاي مازاد احتمالي و تعيين تکليف و پرداخت بدهي هاي شرکت (به پیوست)
نطرین
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
نبروج
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
نطرین

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1,287.09 1.64 0.13
65