نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
5,974.38 49.31 0.83
65