گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
نمرینو
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
نطرین
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
نبروج
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
نتوس
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
نمرینو
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
نمرینو
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
PDF
نمرینو
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
نتوس
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
نبروج
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
نبروج
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
نبروج
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
PDF
نتوس
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات در ترکیب تولید / فروش محصولات - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
نطرین
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات در ترکیب تولید / فروش محصولات - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
PDF
نطرین
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
نمرینو

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
3,628.17 140.13 3.86
65