نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
97,215.71 3,500.83 3.60
65