نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
216,106.71 243.77 0.11
65