اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
کگهر
توضیحات شرکت در خصوص صورتهای مالی حسابرسی شده ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷ (به پیوست)
PDF
کگهر
صورت های مالی سالانه ۹۶ (حسابرسی شده) (به پیوست)
PDF
کگهر
صورت های مالی سالانه ۹۵ (حسابرسی شده) (به پیوست)
PDF
کگهر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران)
کروی
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
کگهر
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت تخطی از الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
کدما
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
کگهر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ذوب روی بافق)
کروی
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
وامیر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ذوب روی اصفهان)
کاما
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی)
کروی
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
کدما
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب)
کاما
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شاهین روی سپاهان)
کاما

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
62,627.87 397.12 0.63
65