مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
حفاری
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
حفاری
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
حفاری
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
حفاری
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
حفاری
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
حفاری
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
حفاری
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
حفاری
مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه
حفاری
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
حفاری
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
حفاری
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)
حفاری
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
حفاری
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
حفاری
توضيحات شرکت درخصوص انعقاد تفاهم‌نامه همکاري با شرکت آلتيا فرانسه (به پیوست)
حفاری
65