سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوازدهم)
زکشت
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش پنجم)
زمگسا
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش سوم)
زبینا3
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوم)
زگلدشت
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در فروردین 98 (بخش پنجم)
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در فروردین 98 (بخش چهارم)
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (13)
تلیسه
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (12)
زشگزا
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (11)
زبینا2
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (10)
زقیام
«زفکا» در آستانه عرضه اولیه/ جلسه معارفه «کشت و دامداری فکا» برگزار شد
رشد سودآوری « زگلدشت » زیر تیغ تحلیل
زگلدشت
فرجام لبنی‌ها پشت سد صادراتی
کشمکش بزرگان در بازار شیرخام تحلیل مدیرعامل « زگلدشت » از نوسان نرخ شیر
زگلدشت
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
زدشت
زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه
تلیسه
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اطلاعیه به سهامداران محترم در مورد شایعات- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
آینده
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
زشگزا
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
تلیسه
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
تلیسه
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
زمگسا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱(اصلاحیه)
زقیام
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
PDF
تلیسه
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
سیمرغ
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
PDF
زشگزا
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
PDF
سیمرغ
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
زشریف
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)
PDF
زپارس
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
زپارس

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
78,114.24 2,172.12 2.78
65