سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوازدهم)
زکشت
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش پنجم)
زمگسا
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش سوم)
زبینا3
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوم)
زگلدشت
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در فروردین 98 (بخش پنجم)
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در فروردین 98 (بخش چهارم)
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (13)
تلیسه
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (12)
زشگزا
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (11)
زبینا2
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (10)
زقیام
«زفکا» در آستانه عرضه اولیه/ جلسه معارفه «کشت و دامداری فکا» برگزار شد
رشد سودآوری « زگلدشت » زیر تیغ تحلیل
زگلدشت
فرجام لبنی‌ها پشت سد صادراتی
کشمکش بزرگان در بازار شیرخام تحلیل مدیرعامل « زگلدشت » از نوسان نرخ شیر
زگلدشت
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
PDF
زبینا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
زمگسا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
آبین
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
آبین
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - حکم نهایی شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان مازندران- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
آینده
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
زشگزا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
زکشت
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱(اصلاحیه)
زکشت
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
آینده
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
زدشت
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
زمگسا
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تلیسه
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
آبین
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
آبین
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
زدشت

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
60,198.08 447.39 0.74
65