آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
2495136.18
بیشترین مقدار روز
2593088.92
مقدار و درصد تغییر
103,366.01 4.14
کمترین مقدار روز
2495167.05
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص قیمت 50 شرکت

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/10/24 2.603 میلیون 2.603 میلیون 2.628 میلیون
1399/10/23 2.653 میلیون 2.653 میلیون 2.738 میلیون
1399/10/22 2.758 میلیون 2.758 میلیون 2.786 میلیون
1399/10/21 2.787 میلیون 2.787 میلیون 2.8 میلیون
1399/10/20 2.77 میلیون 2.77 میلیون 2.794 میلیون
1399/10/17 2.775 میلیون 2.77 میلیون 2.831 میلیون
1399/10/16 2.845 میلیون 2.845 میلیون 2.886 میلیون
1399/10/15 2.888 میلیون 2.871 میلیون 2.889 میلیون
1399/10/14 2.856 میلیون 2.827 میلیون 2.856 میلیون
1399/10/13 2.831 میلیون 2.831 میلیون 2.899 میلیون
1399/10/10 2.919 میلیون 2.919 میلیون 2.946 میلیون
1399/10/9 2.948 میلیون 2.948 میلیون 3.012 میلیون
1399/10/8 3.018 میلیون 3.018 میلیون 3.037 میلیون
1399/10/7 3.015 میلیون 2.997 میلیون 3.018 میلیون
1399/10/6 3.021 میلیون 3.021 میلیون 3.035 میلیون
1399/10/3 3.028 میلیون 3.021 میلیون 3.028 میلیون
1399/10/2 3.013 میلیون 3.008 میلیون 3.032 میلیون
1399/10/1 3.02 میلیون 3.015 میلیون 3.036 میلیون
1399/09/30 3.023 میلیون 3.02 میلیون 3.043 میلیون
1399/09/29 2.998 میلیون 2.976 میلیون 2.998 میلیون
1399/09/26 2.916 میلیون 2.906 میلیون 2.922 میلیون
1399/09/25 2.947 میلیون 2.947 میلیون 3.003 میلیون
1399/09/24 3.066 میلیون 3.066 میلیون 3.145 میلیون
1399/09/23 3.142 میلیون 3.138 میلیون 3.161 میلیون
1399/09/22 3.18 میلیون 3.18 میلیون 3.201 میلیون
1399/09/19 3.158 میلیون 3.154 میلیون 3.159 میلیون
1399/09/18 3.145 میلیون 3.137 میلیون 3.15 میلیون
1399/09/17 3.147 میلیون 3.145 میلیون 3.186 میلیون
1399/09/16 3.14 میلیون 3.086 میلیون 3.142 میلیون
1399/09/15 3.055 میلیون 3.003 میلیون 3.055 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 291,227.72 8,371.34 2.87
مواد دارویی 114,145.89 2,837.90 2.49
انبوه سازی 12,559.64 245.21 1.95
وزنی - ارزشی 310,081.12 10,875.79 3.51
قیمت (هم وزن) 290,846.37 6,607.16 2.27
رایانه 64,083.83 1,020.60 1.59
شاخص 30 شرکت بزرگ 55,433.25 2,414.40 4.36
ماشین آلات 335,267.27 8,477.90 2.53
فراورده نفتی 3.174 میلیون 149,676.33 4.72
کانه فلزی 309,356.54 12,708.06 4.11
کانی غیرفلزی 66,931.83 2,041.89 3.05
غذایی بجز قند 60,571.71 1,502.12 2.48
ذغال سنگ 42,565.07 1,511.91 3.55
خودرو 252,088.97 7,518.05 2.98
قند و شکر 169,055.64 3,857.17 2.28
حمل و نقل 30,041.31 1,135.23 3.78
وسایل ارتباطی 60,111.96 2,720.43 4.53
سایرمالی 17,862.02 325.79 1.82
انتشار و چاپ 1.728 میلیون 0.00 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 125,665.86 1,631.39 1.30
شاخص بازده نقدی قیمت 4.827 میلیون 328.26 0.01
شاخص کل 1.187 میلیون 41,613.22 3.51
فلزات اساسی 788,207.25 34,703.19 4.40
شیمیایی 71,683.51 3,246.19 4.53
دستگاههای برقی 5.986 میلیون 79,134.04 1.32
سرمایه گذاریها 30,952.68 163.58 0.53
زراعت 209,278.68 7,919.31 3.78
لاستیک 377,286.1 9,280.48 2.46
چند رشته ای ص 138,637.67 4,514.60 3.26
رادیویی 6,339.92 309.18 4.88
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.027 میلیون 39,570.18 3.85
شاخص50شرکت فعالتر 42,153.39 1,746.63 4.14
فنی مهندسی 6,435.04 309.73 4.81
شاخص آزاد شناور 1.716 میلیون 47,282.16 2.76
تامین آب، برق، گاز 1,668.67 21.52 1.29
کاشی و سرامیک 66,240.74 2,744.88 4.14
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.803 میلیون 89,202.45 4.95
بیمه و بازنشسته66 73,973.75 1,730.84 2.34
منسوجات 8,110.36 24.72 0.30
مالی 1.762 میلیون 35,890.44 2.04
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 278,604.8 9,934.77 3.57
شاخص بازار اول 835,399.32 32,399.29 3.88
استخراجنفتجزکشف11 3,322.98 124.43 3.74
کل (هم وزن) 444,500.96 10,084.84 2.27
محصولات چرمی 34,371.33 441.71 1.29
شاخص قیمت 50 شرکت 2.495 میلیون 103,366.01 4.14
سیمان 10,140.5 189.81 1.87
شاخص بازار دوم 2.515 میلیون 77,250.77 3.07
بانکها 6,794.59 240.73 3.54
بازار دوم فرابورس 7,387.73 223.72 3.03
شاخص کل فرابورس 17,859.06 449.53 2.52
بازار اول فرابورس 5,277.45 74.41 1.41
اداره بازارهای مالی 1,610.22 53.27 3.31
اطلاعات و ارتباطات 1,093.37 29.77 2.72
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,514.36 66.18 4.37
شاخص ارکان و نهادهای مالی 670.06 29.68 4.43
شاخص فنی مهندسی 392.37 18.40 4.69
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 194.61 6.23 3.20
شاخص چوب 199.28 9.95 4.99
65