آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
2776165.25
بیشترین مقدار روز
2801963.58
مقدار و درصد تغییر
18,827.95 0.68
کمترین مقدار روز
2776154.07
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص قیمت 50 شرکت

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/07/29 2.795 میلیون 2.795 میلیون 2.84 میلیون
1399/07/28 2.876 میلیون 2.876 میلیون 2.938 میلیون
1399/07/27 2.973 میلیون 2.973 میلیون 3.041 میلیون
1399/07/23 3.064 میلیون 3.064 میلیون 3.101 میلیون
1399/07/22 3.1 میلیون 3.085 میلیون 3.105 میلیون
1399/07/21 3.097 میلیون 3.097 میلیون 3.138 میلیون
1399/07/20 3.137 میلیون 3.08 میلیون 3.152 میلیون
1399/07/19 3.053 میلیون 3.038 میلیون 3.053 میلیون
1399/07/16 3.051 میلیون 3.027 میلیون 3.051 میلیون
1399/07/15 3.001 میلیون 2.984 میلیون 3.001 میلیون
1399/07/14 2.967 میلیون 2.965 میلیون 3.006 میلیون
1399/07/13 3.049 میلیون 3.049 میلیون 3.11 میلیون
1399/07/12 3.116 میلیون 3.068 میلیون 3.116 میلیون
1399/07/9 3.044 میلیون 3.016 میلیون 3.044 میلیون
1399/07/8 3.014 میلیون 2.988 میلیون 3.014 میلیون
1399/07/7 3.025 میلیون 3.025 میلیون 3.105 میلیون
1399/07/6 3.146 میلیون 3.147 میلیون 3.186 میلیون
1399/07/5 3.228 میلیون 3.228 میلیون 3.265 میلیون
1399/07/2 3.235 میلیون 3.193 میلیون 3.246 میلیون
1399/07/1 3.151 میلیون 3.108 میلیون 3.151 میلیون
1399/06/31 3.151 میلیون 3.151 میلیون 3.222 میلیون
1399/06/30 3.269 میلیون 3.269 میلیون 3.346 میلیون
1399/06/29 3.361 میلیون 3.332 میلیون 3.376 میلیون
1399/06/26 3.357 میلیون 3.301 میلیون 3.361 میلیون
1399/06/25 3.244 میلیون 3.196 میلیون 3.244 میلیون
1399/06/24 3.115 میلیون 3.064 میلیون 3.114 میلیون
1399/06/23 3.046 میلیون 3.045 میلیون 3.074 میلیون
1399/06/22 3.065 میلیون 3.039 میلیون 3.075 میلیون
1399/06/19 2.994 میلیون 2.971 میلیون 2.994 میلیون
1399/06/18 3.024 میلیون 3.024 میلیون 3.065 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 286,262.08 5,342.51 1.87
مواد دارویی 113,068.72 1,176.14 1.04
انبوه سازی 15,313.06 88.23 0.58
وزنی - ارزشی 369,380.42 2,153.49 0.58
قیمت (هم وزن) 258,026.26 707.51 0.27
رایانه 55,008.38 1,313.44 2.39
شاخص 30 شرکت بزرگ 70,521.13 228.70 0.32
ماشین آلات 285,531.59 2,657.73 0.93
فراورده نفتی 5.159 میلیون 124,645.36 2.42
کانه فلزی 324,503 266.74 0.08
کانی غیرفلزی 52,000.62 129.74 0.25
غذایی بجز قند 54,695.91 783.63 1.43
ذغال سنگ 29,849.31 1,247.61 4.18
خودرو 301,216.37 181.63 0.06
قند و شکر 168,662.18 2,338.00 1.39
حمل و نقل 45,794.01 2,076.07 4.53
وسایل ارتباطی 190,869.92 1,062.57 0.56
سایرمالی 14,002.98 138.42 0.99
انتشار و چاپ 2.356 میلیون 0.00 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 129,627.59 2,572.98 1.98
شاخص بازده نقدی قیمت 5.759 میلیون 224.60 0.00
شاخص کل 1.412 میلیون 6,916.30 0.49
فلزات اساسی 933,639.87 4,621.52 0.50
شیمیایی 89,336.58 293.02 0.33
دستگاههای برقی 5.225 میلیون 46,345.78 0.89
سرمایه گذاریها 31,657.84 208.25 0.66
زراعت 159,736.82 3,203.52 2.01
لاستیک 296,887.43 4,315.85 1.45
چند رشته ای ص 193,998.17 2,143.29 1.10
رادیویی 8,584.62 187.43 2.18
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.243 میلیون 10,266.71 0.83
شاخص50شرکت فعالتر 55,176.3 378.12 0.69
فنی مهندسی 7,388.82 170.42 2.31
شاخص آزاد شناور 1.91 میلیون 3,256.39 0.17
تامین آب، برق، گاز 1,962.53 37.38 1.90
کاشی و سرامیک 53,038.44 957.87 1.81
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.335 میلیون 0.00 0.00
بیمه و بازنشسته66 62,042.31 714.17 1.15
منسوجات 8,412.32 53.63 0.64
مالی 1.947 میلیون 31,305.74 1.61
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 267,032.89 2,658.85 1.00
شاخص بازار اول 993,130.07 5,405.61 0.54
استخراجنفتجزکشف11 3,591.4 126.92 3.53
کل (هم وزن) 393,880.75 1,064.27 0.27
محصولات چرمی 58,902.32 271.89 0.46
شاخص قیمت 50 شرکت 2.776 میلیون 18,827.95 0.68
سیمان 9,251.95 52.32 0.57
شاخص بازار دوم 3.012 میلیون 12,628.27 0.42
بانکها 8,249.84 252.69 3.06
بازار دوم فرابورس 7,235.18 16.39 0.23
شاخص کل فرابورس 16,970.07 37.93 0.22
بازار اول فرابورس 4,689.97 58.01 1.24
اداره بازارهای مالی 1,969.53 15.89 0.81
اطلاعات و ارتباطات 1,074.78 23.12 2.15
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,401.17 63.01 4.50
شاخص ارکان و نهادهای مالی 1,069.46 34.67 3.24
شاخص فنی مهندسی 398.18 12.31 3.09
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 258.56 1.14 0.44
65