آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
48007.71
بیشترین مقدار روز
48014.40
مقدار و درصد تغییر
2,333.17 4.86
کمترین مقدار روز
47961.60
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 19-محصولات چرمی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/09/11 50,460.07 48,438.5 50,870.64
1399/09/10 50,018.62 49,686.16 50,306.99
1399/09/9 47,917.65 45,636.56 47,917.65
1399/09/8 45,636.56 44,692.61 45,641.05
1399/09/5 46,264.05 46,263.77 46,897.58
1399/09/4 47,452.57 47,452.42 48,445.94
1399/09/3 48,568.76 48,568.76 51,051.47
1399/09/2 51,124.52 51,124.52 53,058.26
1399/09/1 53,219.52 53,218.85 53,609.15
1399/08/28 53,801.24 53,801.04 55,255.43
1399/08/27 55,285.05 55,284.51 55,427.38
1399/08/26 55,434.17 55,434.69 56,074.84
1399/08/25 56,085.28 56,085.78 56,110.86
1399/08/24 56,126.62 56,127.09 56,351.04
1399/08/21 56,359.9 56,359.52 56,458.71
1399/08/20 56,460.3 56,460.63 56,486.14
1399/08/19 56,489.82 56,489.2 57,185.85
1399/08/18 57,195.56 57,196.16 57,217.54
1399/08/17 57,241.33 57,241.55 58,133.71
1399/08/14 58,292.55 58,293.22 58,406.5
1399/08/12 58,412.14 58,412.04 58,440.37
1399/08/11 58,493.34 58,493.87 58,538.99
1399/08/10 58,547.97 58,547.66 58,655
1399/08/7 58,677.9 58,678.4 58,722.13
1399/08/6 58,741.39 58,741.73 58,768.87
1399/08/5 58,775.78 58,775.78 58,852.22
1399/08/3 58,858.02 58,858.39 58,887.1
1399/07/30 58,902.32 58,902.85 59,105.95
1399/07/29 59,175.46 59,176.03 59,286.34
1399/07/28 59,299.48 59,300 59,838.09

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 308,089.53 7,508.45 2.44
مواد دارویی 120,035.21 1,031.94 0.86
انبوه سازی 13,093.67 77.87 0.59
وزنی - ارزشی 384,689.38 701.29 0.18
قیمت (هم وزن) 277,097.54 2,166.35 0.78
رایانه 64,743.97 440.84 0.68
شاخص 30 شرکت بزرگ 77,730.36 635.37 0.82
ماشین آلات 303,856.64 5,065.59 1.67
فراورده نفتی 5.212 میلیون 107,220.24 2.06
کانه فلزی 370,978.42 5,635.53 1.52
کانی غیرفلزی 54,937.17 707.87 1.29
غذایی بجز قند 59,931.9 547.24 0.91
ذغال سنگ 42,960.21 1,893.73 4.41
خودرو 343,331.26 1,501.39 0.44
قند و شکر 182,067.55 2,641.25 1.45
حمل و نقل 42,435.96 1,570.47 3.70
وسایل ارتباطی 80,683.54 3,790.43 4.70
سایرمالی 17,454.08 707.38 4.05
انتشار و چاپ 2.099 میلیون 23,385.87 1.11
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 129,870.32 178.57 0.14
شاخص بازده نقدی قیمت 5.998 میلیون 53.99 0.00
شاخص کل 1.471 میلیون 2,681.60 0.18
فلزات اساسی 1 میلیون 379.01 0.04
شیمیایی 91,672.88 142.92 0.16
دستگاههای برقی 5.21 میلیون 30,611.40 0.59
سرمایه گذاریها 32,291.81 136.47 0.42
زراعت 183,019.82 7,297.55 3.99
لاستیک 398,663.94 1,155.73 0.29
چند رشته ای ص 180,808.42 966.42 0.53
رادیویی 9,131.12 299.50 3.28
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.291 میلیون 2,416.76 0.19
شاخص50شرکت فعالتر 57,369.08 249.10 0.43
فنی مهندسی 7,768.13 249.33 3.21
شاخص آزاد شناور 2.014 میلیون 1,305.24 0.06
تامین آب، برق، گاز 1,931.38 27.49 1.42
کاشی و سرامیک 63,441.61 1,417.22 2.23
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 819,331 2,399.00 0.29
بیمه و بازنشسته66 75,595.52 1,878.17 2.48
منسوجات 8,311.67 50.73 0.61
مالی 2.058 میلیون 3,271.48 0.16
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 226,018.51 0.00 0.00
شاخص بازار اول 1.077 میلیون 6,370.76 0.59
استخراجنفتجزکشف11 4,863.63 232.57 4.78
کل (هم وزن) 423,167.72 3,308.33 0.78
محصولات چرمی 48,007.71 2,333.17 4.86
شاخص قیمت 50 شرکت 3 میلیون 15,923.14 0.53
سیمان 9,614.81 1.97 0.02
شاخص بازار دوم 2.973 میلیون 10,383.56 0.35
بانکها 9,155.87 104.28 1.14
بازار دوم فرابورس 7,775.96 37.71 0.48
شاخص کل فرابورس 18,465.54 96.63 0.52
بازار اول فرابورس 5,247.58 31.99 0.61
اداره بازارهای مالی 1,817.4 14.92 0.82
اطلاعات و ارتباطات 1,150.31 57.33 4.98
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,569.53 12.05 0.77
شاخص ارکان و نهادهای مالی 836.54 6.22 0.74
شاخص فنی مهندسی 505.66 6.39 1.26
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 221.5 1.11 0.50
65