آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
688400.33
بیشترین مقدار روز
699437.88
مقدار و درصد تغییر
6,045.53 0.88
کمترین مقدار روز
663799.44
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 14-سایر معادن

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/04/17 694,499.71 694,516.69 700,478.44
1399/04/16 725,923.71 725,933.78 766,622.64
1399/04/15 746,222.45 728,363.47 746,852.59
1399/04/14 766,667.57 766,676.18 788,651.09
1399/04/11 799,311.44 798,596.71 834,061.77
1399/04/10 807,606.6 802,453.12 807,619.44
1399/04/9 769,983.42 769,856.11 782,335.08
1399/04/8 807,118.65 805,815.69 842,430.9
1399/04/7 811,461.41 774,474.77 811,449.91
1399/04/4 774,474.77 756,281.78 774,451.14
1399/04/3 743,197.16 732,801.7 748,223.04
1399/04/2 712,602.67 706,905.86 712,602.67
1399/04/1 678,690.12 674,503.77 678,709.28
1399/03/31 651,804.06 651,798.55 668,632.93
1399/03/27 644,679.98 644,684.87 666,669.08
1399/03/26 653,755.86 652,152.21 653,740.18
1399/03/25 623,063.78 611,620.92 623,070.99
1399/03/24 598,958.56 571,569.59 598,958.56
1399/03/21 571,569.59 571,569.59 571,569.59
1399/03/20 571,569.59 571,569.59 571,569.59
1399/03/19 558,563.45 545,027.99 558,563.45
1399/03/18 538,683.77 519,971.04 539,341.26
1399/03/17 513,660.44 498,888.21 513,660.44
1399/03/13 489,205.73 464,118.84 489,205.73
1399/03/12 488,545.63 488,545.63 488,545.63
1399/03/11 514,254.9 511,339.7 530,065.33
1399/03/10 504,828.54 504,114.04 504,828.54
1399/03/7 480,792.1 466,146.82 480,792.1
1399/03/6 457,897.47 443,800.65 457,897.47
1399/03/3 436,095.85 415,333.57 436,095.85

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 409,129.31 11,269.06 2.75
مواد دارویی 163,523.53 4,282.19 2.62
انبوه سازی 14,080.15 155.18 1.10
وزنی - ارزشی 463,003.64 1,404.29 0.30
قیمت (هم وزن) 315,079.58 2,899.05 0.92
رایانه 94,626.36 2,853.74 3.02
شاخص 30 شرکت بزرگ 86,987.63 335.08 0.39
ماشین آلات 352,122.5 1,134.19 0.32
فراورده نفتی 6.978 میلیون 269,738.92 3.87
کانه فلزی 431,292.18 5,683.14 1.32
کانی غیرفلزی 70,394.79 1,921.07 2.73
غذایی بجز قند 79,848.48 1,608.39 2.01
ذغال سنگ 33,891.41 1,347.05 3.97
خودرو 465,645.32 9,679.83 2.08
قند و شکر 193,388.2 1,195.53 0.62
حمل و نقل 63,681.04 1,501.54 2.36
وسایل ارتباطی 134,904.59 0.00 0.00
سایرمالی 26,016.9 239.10 0.92
انتشار و چاپ 3.603 میلیون 173,579.02 4.82
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 258,814.92 9,816.07 3.79
شاخص بازده نقدی قیمت 7.154 میلیون 143.08 0.00
شاخص کل 1.754 میلیون 6,588.44 0.38
فلزات اساسی 1.215 میلیون 6,922.56 0.57
شیمیایی 95,455.11 454.75 0.48
دستگاههای برقی 9.063 میلیون 171,457.46 1.89
سرمایه گذاریها 40,475.46 475.87 1.18
زراعت 293,056.84 10,816.14 3.69
لاستیک 395,688.1 16,239.83 4.10
چند رشته ای ص 206,667.48 1,738.90 0.84
رادیویی 10,834.76 98.39 0.91
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.553 میلیون 9,563.71 0.62
شاخص50شرکت فعالتر 70,051.93 582.62 0.83
فنی مهندسی 14,039.54 259.72 1.85
شاخص آزاد شناور 2.297 میلیون 2,668.53 0.12
تامین آب، برق، گاز 2,590.48 76.69 2.96
کاشی و سرامیک 47,514.43 1,640.72 3.45
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.811 میلیون 4,800.19 0.27
بیمه و بازنشسته66 81,431.93 2,372.52 2.91
منسوجات 9,050.93 313.69 3.47
مالی 2.324 میلیون 30,740.24 1.32
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 688,400.33 6,045.53 0.88
شاخص بازار اول 1.344 میلیون 5,167.76 0.38
استخراجنفتجزکشف11 6,186.63 246.83 3.99
کل (هم وزن) 478,682.06 4,280.37 0.89
محصولات چرمی 63,297.99 3,095.21 4.89
شاخص قیمت 50 شرکت 3.58 میلیون 32,271.43 0.90
سیمان 12,499.84 256.12 2.05
شاخص بازار دوم 3.293 میلیون 11,898.81 0.36
بانکها 9,436.27 136.43 1.45
بازار دوم فرابورس 8,500.79 64.82 0.76
شاخص کل فرابورس 18,160 95.70 0.53
بازار اول فرابورس 3,818.89 12.37 0.32
اداره بازارهای مالی 2,258.48 19.33 0.86
اطلاعات و ارتباطات 1,039.95 46.20 4.44
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,395.65 69.62 4.99
شاخص ارکان و نهادهای مالی 1,150.58 0.00 0.00
شاخص فنی مهندسی 772.46 12.90 1.67
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 122.6 1.42 1.16
65