آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1355259.46
بیشترین مقدار روز
1355896.26
مقدار و درصد تغییر
636.97 0.05
کمترین مقدار روز
1355259.46
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 20-محصولات چوبی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/07/7 1.356 میلیون 1.356 میلیون 1.356 میلیون
1399/07/6 1.356 میلیون 1.356 میلیون 1.356 میلیون
1399/07/5 1.356 میلیون 1.356 میلیون 1.356 میلیون
1399/07/2 1.357 میلیون 1.358 میلیون 1.387 میلیون
1399/07/1 1.387 میلیون 1.387 میلیون 1.387 میلیون
1399/06/31 1.387 میلیون 1.387 میلیون 1.387 میلیون
1399/06/30 1.387 میلیون 1.388 میلیون 1.388 میلیون
1399/06/29 1.388 میلیون 1.388 میلیون 1.39 میلیون
1399/06/26 1.39 میلیون 1.389 میلیون 1.392 میلیون
1399/06/25 1.393 میلیون 1.393 میلیون 1.405 میلیون
1399/06/24 1.405 میلیون 1.406 میلیون 1.406 میلیون
1399/06/23 1.406 میلیون 1.406 میلیون 1.409 میلیون
1399/06/22 1.409 میلیون 1.409 میلیون 1.42 میلیون
1399/06/19 1.423 میلیون 1.424 میلیون 1.429 میلیون
1399/06/18 1.429 میلیون 1.429 میلیون 1.429 میلیون
1399/06/17 1.429 میلیون 1.429 میلیون 1.429 میلیون
1399/06/16 1.429 میلیون 1.429 میلیون 1.43 میلیون
1399/06/15 1.432 میلیون 1.432 میلیون 1.434 میلیون
1399/06/12 1.435 میلیون 1.435 میلیون 1.44 میلیون
1399/06/11 1.44 میلیون 1.44 میلیون 1.441 میلیون
1399/06/10 1.441 میلیون 1.441 میلیون 1.447 میلیون
1399/06/5 1.464 میلیون 1.432 میلیون 1.472 میلیون
1399/06/4 1.403 میلیون 1.323 میلیون 1.403 میلیون
1399/06/3 1.384 میلیون 1.383 میلیون 1.384 میلیون
1399/06/2 1.388 میلیون 1.388 میلیون 1.39 میلیون
1399/06/1 1.393 میلیون 1.393 میلیون 1.403 میلیون
1399/05/29 1.408 میلیون 1.408 میلیون 1.413 میلیون
1399/05/28 1.421 میلیون 1.421 میلیون 1.451 میلیون
1399/05/27 1.418 میلیون 1.417 میلیون 1.485 میلیون
1399/05/26 1.489 میلیون 1.49 میلیون 1.496 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 290,534.15 5,341.18 1.84
مواد دارویی 111,828.19 1,595.56 1.43
انبوه سازی 15,221.74 177.21 1.16
وزنی - ارزشی 391,483.05 5,947.02 1.52
قیمت (هم وزن) 261,065.09 2,507.53 0.96
رایانه 51,389.66 277.04 0.54
شاخص 30 شرکت بزرگ 76,225.12 1,940.62 2.55
ماشین آلات 300,167.79 4,406.76 1.47
فراورده نفتی 4.974 میلیون 175,894.93 3.54
کانه فلزی 381,440.31 7,983.55 2.09
کانی غیرفلزی 52,135.75 652.84 1.25
غذایی بجز قند 54,781.3 1,213.68 2.22
ذغال سنگ 34,255.88 4.76 0.01
خودرو 271,874.53 9,264.12 3.41
قند و شکر 182,342.52 743.41 0.41
حمل و نقل 61,145.58 2.20 0.00
وسایل ارتباطی 206,550.64 228.03 0.11
سایرمالی 14,884.58 117.35 0.79
انتشار و چاپ 2.395 میلیون 21,528.62 0.90
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 160,030.3 6,456.42 4.03
شاخص بازده نقدی قیمت 6.184 میلیون 0.00 0.00
شاخص کل 1.493 میلیون 22,678.67 1.52
فلزات اساسی 1.085 میلیون 26,496.58 2.44
شیمیایی 96,396.34 424.43 0.44
دستگاههای برقی 5.748 میلیون 47,883.92 0.83
سرمایه گذاریها 33,509.09 574.71 1.72
زراعت 169,998.48 5,451.17 3.21
لاستیک 289,522.45 2,876.70 0.99
چند رشته ای ص 207,561.49 1,720.89 0.83
رادیویی 8,913 408.71 4.59
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.329 میلیون 18,617.43 1.40
شاخص50شرکت فعالتر 59,287.45 1,010.91 1.71
فنی مهندسی 7,463.38 89.36 1.20
شاخص آزاد شناور 1.981 میلیون 36,140.22 1.82
تامین آب، برق، گاز 2,041.24 17.98 0.88
کاشی و سرامیک 46,539.44 248.06 0.53
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.355 میلیون 636.97 0.05
بیمه و بازنشسته66 58,738.67 520.95 0.89
منسوجات 9,697.26 0.17 0.00
مالی 1.907 میلیون 45,438.70 2.38
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 303,678.83 1,770.14 0.58
شاخص بازار اول 1.067 میلیون 26,481.17 2.48
استخراجنفتجزکشف11 3,283.28 163.69 4.99
کل (هم وزن) 398,399.18 3,826.62 0.96
محصولات چرمی 77,368.36 320.23 0.41
شاخص قیمت 50 شرکت 3.014 میلیون 10,880.02 0.36
سیمان 9,256.34 203.54 2.20
شاخص بازار دوم 3.116 میلیون 5,068.94 0.16
بانکها 7,935.73 215.69 2.72
بازار دوم فرابورس 7,616.42 9.22 0.12
شاخص کل فرابورس 17,453.51 107.72 0.62
بازار اول فرابورس 4,564.28 109.34 2.40
اداره بازارهای مالی 1,755.34 32.81 1.87
اطلاعات و ارتباطات 1,146.05 0.00 0.00
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,451.99 39.55 2.72
شاخص ارکان و نهادهای مالی 894.61 35.39 3.96
شاخص فنی مهندسی 447.86 1.05 0.23
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 279.16 0.34 0.12
65