آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1981575.58
بیشترین مقدار روز
1989453.49
مقدار و درصد تغییر
36,048.82 1.82
کمترین مقدار روز
1972481.65
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص آزاد شناور

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/07/7 2.018 میلیون 2.018 میلیون 2.06 میلیون
1399/07/6 2.086 میلیون 2.087 میلیون 2.122 میلیون
1399/07/5 2.145 میلیون 2.146 میلیون 2.178 میلیون
1399/07/2 2.153 میلیون 2.142 میلیون 2.17 میلیون
1399/07/1 2.12 میلیون 2.107 میلیون 2.144 میلیون
1399/06/31 2.151 میلیون 2.151 میلیون 2.179 میلیون
1399/06/30 2.224 میلیون 2.224 میلیون 2.269 میلیون
1399/06/29 2.287 میلیون 2.269 میلیون 2.305 میلیون
1399/06/26 2.295 میلیون 2.287 میلیون 2.306 میلیون
1399/06/25 2.243 میلیون 2.208 میلیون 2.247 میلیون
1399/06/24 2.173 میلیون 2.148 میلیون 2.173 میلیون
1399/06/23 2.138 میلیون 2.132 میلیون 2.159 میلیون
1399/06/22 2.148 میلیون 2.144 میلیون 2.161 میلیون
1399/06/19 2.119 میلیون 2.108 میلیون 2.119 میلیون
1399/06/18 2.143 میلیون 2.143 میلیون 2.164 میلیون
1399/06/17 2.193 میلیون 2.193 میلیون 2.222 میلیون
1399/06/16 2.25 میلیون 2.25 میلیون 2.279 میلیون
1399/06/15 2.242 میلیون 2.24 میلیون 2.248 میلیون
1399/06/12 2.23 میلیون 2.23 میلیون 2.268 میلیون
1399/06/11 2.299 میلیون 2.299 میلیون 2.337 میلیون
1399/06/10 2.349 میلیون 2.349 میلیون 2.397 میلیون
1399/06/5 2.335 میلیون 2.281 میلیون 2.335 میلیون
1399/06/4 2.245 میلیون 2.214 میلیون 2.245 میلیون
1399/06/3 2.196 میلیون 2.194 میلیون 2.249 میلیون
1399/06/2 2.26 میلیون 2.26 میلیون 2.322 میلیون
1399/06/1 2.343 میلیون 2.343 میلیون 2.41 میلیون
1399/05/29 2.379 میلیون 2.377 میلیون 2.45 میلیون
1399/05/28 2.469 میلیون 2.469 میلیون 2.511 میلیون
1399/05/27 2.46 میلیون 2.431 میلیون 2.459 میلیون
1399/05/26 2.459 میلیون 2.459 میلیون 2.537 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 290,511.13 5,363.42 1.85
مواد دارویی 111,826.17 1,597.55 1.43
انبوه سازی 15,225.35 173.69 1.14
وزنی - ارزشی 391,492.97 5,937.38 1.52
قیمت (هم وزن) 261,062.71 2,509.86 0.96
رایانه 51,386.95 274.30 0.53
شاخص 30 شرکت بزرگ 76,226.79 1,939.06 2.54
ماشین آلات 300,170.38 4,404.40 1.47
فراورده نفتی 4.973 میلیون 176,091.35 3.54
کانه فلزی 381,478.74 7,946.58 2.08
کانی غیرفلزی 52,133.83 654.70 1.26
غذایی بجز قند 54,784.69 1,210.47 2.21
ذغال سنگ 34,254.16 6.47 0.02
خودرو 271,748.14 9,381.83 3.45
قند و شکر 182,346.12 739.78 0.41
حمل و نقل 61,146.49 1.35 0.00
وسایل ارتباطی 206,552.24 226.38 0.11
سایرمالی 14,878.35 123.48 0.83
انتشار و چاپ 2.396 میلیون 21,160.65 0.88
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 160,020.69 6,465.32 4.04
شاخص بازده نقدی قیمت 6.086 میلیون 152.14 0.00
شاخص کل 1.493 میلیون 22,641.93 1.52
فلزات اساسی 1.085 میلیون 26,432.05 2.44
شیمیایی 96,397.56 425.69 0.44
دستگاههای برقی 5.748 میلیون 47,940.93 0.83
سرمایه گذاریها 33,512.03 571.88 1.71
زراعت 169,992.36 5,456.92 3.21
لاستیک 289,494.01 2,847.75 0.98
چند رشته ای ص 207,570.5 1,712.04 0.82
رادیویی 8,912.51 409.16 4.59
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.329 میلیون 18,612.19 1.40
شاخص50شرکت فعالتر 59,289.25 1,009.16 1.70
فنی مهندسی 7,464.02 88.73 1.19
شاخص آزاد شناور 1.982 میلیون 36,048.82 1.82
تامین آب، برق، گاز 2,041.33 18.07 0.89
کاشی و سرامیک 46,536.24 244.83 0.53
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.355 میلیون 1,171.84 0.09
بیمه و بازنشسته66 58,742.5 517.17 0.88
منسوجات 9,697.43 0.00 0.00
مالی 1.908 میلیون 45,109.34 2.36
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 303,701.7 1,747.50 0.58
شاخص بازار اول 1.067 میلیون 26,440.60 2.48
استخراجنفتجزکشف11 3,283.28 163.69 4.99
کل (هم وزن) 398,395.54 3,830.17 0.96
محصولات چرمی 77,368.07 320.54 0.41
شاخص قیمت 50 شرکت 3.014 میلیون 10,883.03 0.36
سیمان 9,256.02 203.84 2.20
شاخص بازار دوم 3.116 میلیون 5,053.39 0.16
بانکها 7,938.02 213.52 2.69
بازار دوم فرابورس 7,616.42 9.22 0.12
شاخص کل فرابورس 17,453.51 107.72 0.62
بازار اول فرابورس 4,564.28 109.34 2.40
اداره بازارهای مالی 1,755.23 32.92 1.88
اطلاعات و ارتباطات 1,146.05 0.00 0.00
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,451.99 39.55 2.72
شاخص ارکان و نهادهای مالی 894.61 35.39 3.96
شاخص فنی مهندسی 447.86 1.05 0.23
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 279.16 0.34 0.12
65