آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
4933898.97
بیشترین مقدار روز
5031784.28
مقدار و درصد تغییر
104,327.29 2.11
کمترین مقدار روز
4933217.29
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 31-دستگاههای برقی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/08/6 5.04 میلیون 5.04 میلیون 5.054 میلیون
1399/08/5 5.071 میلیون 5.071 میلیون 5.109 میلیون
1399/08/3 5.115 میلیون 5.114 میلیون 5.15 میلیون
1399/07/30 5.225 میلیون 5.224 میلیون 5.312 میلیون
1399/07/29 5.272 میلیون 5.272 میلیون 5.379 میلیون
1399/07/28 5.414 میلیون 5.414 میلیون 5.532 میلیون
1399/07/27 5.556 میلیون 5.556 میلیون 5.609 میلیون
1399/07/23 5.705 میلیون 5.678 میلیون 5.713 میلیون
1399/07/22 5.639 میلیون 5.634 میلیون 5.698 میلیون
1399/07/21 5.727 میلیون 5.727 میلیون 5.825 میلیون
1399/07/20 5.844 میلیون 5.83 میلیون 5.843 میلیون
1399/07/19 5.708 میلیون 5.687 میلیون 5.715 میلیون
1399/07/16 5.629 میلیون 5.507 میلیون 5.636 میلیون
1399/07/15 5.5 میلیون 5.468 میلیون 5.502 میلیون
1399/07/14 5.404 میلیون 5.404 میلیون 5.442 میلیون
1399/07/13 5.533 میلیون 5.529 میلیون 5.638 میلیون
1399/07/12 5.639 میلیون 5.592 میلیون 5.638 میلیون
1399/07/9 5.662 میلیون 5.66 میلیون 5.719 میلیون
1399/07/8 5.748 میلیون 5.748 میلیون 5.791 میلیون
1399/07/7 5.796 میلیون 5.797 میلیون 5.835 میلیون
1399/07/6 5.845 میلیون 5.846 میلیون 5.891 میلیون
1399/07/5 5.9 میلیون 5.892 میلیون 5.971 میلیون
1399/07/2 5.97 میلیون 5.97 میلیون 6.005 میلیون
1399/07/1 6.13 میلیون 6.131 میلیون 6.176 میلیون
1399/06/31 6.185 میلیون 6.185 میلیون 6.262 میلیون
1399/06/30 6.27 میلیون 6.231 میلیون 6.295 میلیون
1399/06/29 6.298 میلیون 6.298 میلیون 6.366 میلیون
1399/06/26 6.376 میلیون 6.377 میلیون 6.511 میلیون
1399/06/25 6.468 میلیون 6.438 میلیون 6.517 میلیون
1399/06/24 6.412 میلیون 6.382 میلیون 6.416 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 279,213.04 1,325.70 0.47
مواد دارویی 105,865.34 1,039.17 0.98
انبوه سازی 14,153.35 240.85 1.70
وزنی - ارزشی 336,932.53 3,544.87 1.05
قیمت (هم وزن) 246,906.61 2,067.10 0.84
رایانه 53,438.1 640.40 1.20
شاخص 30 شرکت بزرگ 62,391.16 752.56 1.21
ماشین آلات 278,972.35 2,892.94 1.04
فراورده نفتی 4.274 میلیون 194,758.81 4.56
کانه فلزی 296,737.64 1,218.11 0.41
کانی غیرفلزی 50,905.36 693.64 1.36
غذایی بجز قند 52,613.99 354.67 0.67
ذغال سنگ 27,161.06 786.29 2.89
خودرو 281,475.88 1,800.32 0.64
قند و شکر 168,894.03 1,261.81 0.75
حمل و نقل 41,153.74 738.75 1.80
وسایل ارتباطی 190,616.28 0.00 0.00
سایرمالی 13,576.04 132.84 0.98
انتشار و چاپ 2.356 میلیون 0.00 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 111,005.06 4,378.71 3.94
شاخص بازده نقدی قیمت 5.254 میلیون 189.15 0.00
شاخص کل 1.288 میلیون 13,554.53 1.05
فلزات اساسی 830,471.42 3,324.38 0.40
شیمیایی 83,144.44 519.15 0.62
دستگاههای برقی 4.934 میلیون 104,327.29 2.11
سرمایه گذاریها 30,796.83 180.96 0.59
زراعت 148,745.57 4,576.45 3.08
لاستیک 296,907.03 387.76 0.13
چند رشته ای ص 182,062.99 748.83 0.41
رادیویی 7,208.09 308.28 4.28
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.133 میلیون 10,564.65 0.93
شاخص50شرکت فعالتر 49,723.26 575.10 1.16
فنی مهندسی 6,303.79 215.09 3.41
شاخص آزاد شناور 1.747 میلیون 20,388.62 1.17
تامین آب، برق، گاز 1,753.62 19.34 1.10
کاشی و سرامیک 51,660.67 417.31 0.81
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.289 میلیون 0.00 0.00
بیمه و بازنشسته66 56,948.97 1,709.49 3.00
منسوجات 8,409.4 0.00 0.00
مالی 1.779 میلیون 31,485.68 1.77
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 262,150.23 0.00 0.00
شاخص بازار اول 882,639.53 9,984.42 1.13
استخراجنفتجزکشف11 3,591.4 0.00 0.00
کل (هم وزن) 376,969.7 3,155.99 0.84
محصولات چرمی 58,677.9 63.43 0.11
شاخص قیمت 50 شرکت 2.516 میلیون 6,266.57 0.25
سیمان 8,826.53 2.51 0.03
شاخص بازار دوم 2.838 میلیون 27,127.85 0.96
بانکها 7,309.72 148.83 2.04
بازار دوم فرابورس 6,820.1 18.24 0.27
شاخص کل فرابورس 16,124.74 55.03 0.34
بازار اول فرابورس 4,537.29 22.92 0.51
اداره بازارهای مالی 1,782.2 55.53 3.12
اطلاعات و ارتباطات 894.68 39.97 4.47
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,353.58 61.24 4.52
شاخص ارکان و نهادهای مالی 884.27 40.76 4.61
شاخص فنی مهندسی 439.68 16.10 3.66
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 257.46 0.51 0.20
65