آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
6994866.38
بیشترین مقدار روز
6994866.39
مقدار و درصد تغییر
251,423.48 3.59
کمترین مقدار روز
6919601.52
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 31-دستگاههای برقی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/03/12 6.752 میلیون 6.646 میلیون 6.752 میلیون
1399/03/11 6.609 میلیون 6.609 میلیون 6.684 میلیون
1399/03/10 6.51 میلیون 6.365 میلیون 6.51 میلیون
1399/03/7 6.296 میلیون 6.205 میلیون 6.297 میلیون
1399/03/6 6.242 میلیون 6.242 میلیون 6.314 میلیون
1399/03/3 6.39 میلیون 6.39 میلیون 6.469 میلیون
1399/02/31 6.459 میلیون 6.459 میلیون 6.565 میلیون
1399/02/30 6.566 میلیون 6.566 میلیون 6.669 میلیون
1399/02/29 6.576 میلیون 6.56 میلیون 6.595 میلیون
1399/02/28 6.398 میلیون 6.362 میلیون 6.464 میلیون
1399/02/27 6.578 میلیون 6.578 میلیون 6.738 میلیون
1399/02/24 6.794 میلیون 6.691 میلیون 6.817 میلیون
1399/02/23 6.875 میلیون 6.874 میلیون 6.959 میلیون
1399/02/22 7.051 میلیون 6.988 میلیون 7.098 میلیون
1399/02/21 7.1 میلیون 7.077 میلیون 7.105 میلیون
1399/02/20 6.897 میلیون 6.812 میلیون 6.898 میلیون
1399/02/17 6.647 میلیون 6.538 میلیون 6.647 میلیون
1399/02/16 6.609 میلیون 6.609 میلیون 6.787 میلیون
1399/02/15 6.646 میلیون 6.491 میلیون 6.646 میلیون
1399/02/14 6.649 میلیون 6.586 میلیون 6.649 میلیون
1399/02/13 6.394 میلیون 6.013 میلیون 6.398 میلیون
1399/02/10 5.852 میلیون 5.655 میلیون 6.058 میلیون
1399/02/9 5.677 میلیون 5.677 میلیون 5.733 میلیون
1399/02/8 5.712 میلیون 5.666 میلیون 5.716 میلیون
1399/02/7 5.729 میلیون 5.7 میلیون 5.908 میلیون
1399/02/6 5.779 میلیون 5.495 میلیون 5.779 میلیون
1399/02/3 5.446 میلیون 5.42 میلیون 5.446 میلیون
1399/02/2 5.434 میلیون 5.434 میلیون 5.459 میلیون
1399/02/1 5.47 میلیون 5.47 میلیون 5.501 میلیون
1399/01/31 5.483 میلیون 5.483 میلیون 5.596 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 361,244.08 11,812.68 3.27
مواد دارویی 120,029.46 3,181.74 2.65
انبوه سازی 9,098.38 143.79 1.58
وزنی - ارزشی 273,093.68 11,128.57 4.08
قیمت (هم وزن) 218,610.36 6,094.64 2.79
رایانه 67,454.88 2,782.18 4.12
شاخص 30 شرکت بزرگ 46,488.04 2,194.05 4.72
ماشین آلات 255,760.98 9,065.70 3.54
فراورده نفتی 3.068 میلیون 203,779.63 6.64
کانه فلزی 262,082.54 11,475.02 4.38
کانی غیرفلزی 53,565.82 993.43 1.85
غذایی بجز قند 69,237.67 1,946.62 2.81
ذغال سنگ 24,001.08 806.41 3.36
خودرو 196,973.85 5,447.90 2.77
قند و شکر 167,311.87 2,685.52 1.61
حمل و نقل 38,448.46 5,799.18 15.08
وسایل ارتباطی 65,593.7 3,279.03 5.00
سایرمالی 19,412.47 904.97 4.66
انتشار و چاپ 2.338 میلیون 108,475.69 4.64
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 229,636.74 0.00 0.00
شاخص بازده نقدی قیمت 4.176 میلیون 0.00 0.00
شاخص کل 1.029 میلیون 42,070.28 4.09
فلزات اساسی 628,173.27 27,387.10 4.36
شیمیایی 58,053.88 2,098.42 3.61
دستگاههای برقی 6.995 میلیون 251,423.48 3.59
سرمایه گذاریها 27,257.48 760.05 2.79
زراعت 233,032.56 9,360.68 4.02
لاستیک 333,104.31 6,746.36 2.03
چند رشته ای ص 113,840.59 4,554.99 4.00
رادیویی 8,135.79 394.02 4.84
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 900,996.33 37,651.74 4.18
شاخص50شرکت فعالتر 38,490.9 1,772.43 4.60
فنی مهندسی 6,999.42 321.11 4.59
شاخص آزاد شناور 1.373 میلیون 52,932.54 3.85
تامین آب، برق، گاز 1,733.37 79.41 4.58
کاشی و سرامیک 44,428.06 1,298.14 2.92
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.068 میلیون 15,005.43 1.41
بیمه و بازنشسته66 59,267.03 2,568.40 4.33
منسوجات 7,953.21 23.53 0.30
مالی 1.47 میلیون 51,270.53 3.49
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 489,205.73 660.92 0.14
شاخص بازار اول 759,309.66 32,425.56 4.27
استخراجنفتجزکشف11 4,445.98 123.46 2.78
کل (هم وزن) 330,490.5 9,336.69 2.83
محصولات چرمی 32,401.85 1,620.12 5.00
شاخص قیمت 50 شرکت 2.2 میلیون 83,398.05 3.79
سیمان 8,882.48 295.97 3.33
شاخص بازار دوم 2.051 میلیون 78,255.15 3.81
بانکها 5,849.28 206.13 3.52
بازار دوم فرابورس 5,464.14 184.91 3.38
شاخص کل فرابورس 11,696.89 362.88 3.10
بازار اول فرابورس 2,478.12 51.32 2.07
اداره بازارهای مالی 1,415.14 55.99 3.96
اطلاعات و ارتباطات 914.16 45.06 4.93
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 889.65 40.56 4.56
شاخص ارکان و نهادهای مالی 867.39 43.35 5.00
شاخص فنی مهندسی 618.68 17.40 2.81
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 106.2 0.37 0.35
65