آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1149721.56
بیشترین مقدار روز
1168403.65
مقدار و درصد تغییر
35,836.82 3.12
کمترین مقدار روز
1149721.56
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص کل

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/10/27 1.187 میلیون 1.187 میلیون 1.223 میلیون
1399/10/24 1.23 میلیون 1.23 میلیون 1.249 میلیون
1399/10/23 1.261 میلیون 1.261 میلیون 1.296 میلیون
1399/10/22 1.301 میلیون 1.301 میلیون 1.313 میلیون
1399/10/21 1.307 میلیون 1.296 میلیون 1.31 میلیون
1399/10/20 1.286 میلیون 1.286 میلیون 1.304 میلیون
1399/10/17 1.311 میلیون 1.31 میلیون 1.342 میلیون
1399/10/16 1.35 میلیون 1.35 میلیون 1.372 میلیون
1399/10/15 1.374 میلیون 1.362 میلیون 1.375 میلیون
1399/10/14 1.355 میلیون 1.346 میلیون 1.358 میلیون
1399/10/13 1.354 میلیون 1.354 میلیون 1.39 میلیون
1399/10/10 1.398 میلیون 1.398 میلیون 1.412 میلیون
1399/10/9 1.412 میلیون 1.411 میلیون 1.439 میلیون
1399/10/8 1.437 میلیون 1.423 میلیون 1.441 میلیون
1399/10/7 1.419 میلیون 1.408 میلیون 1.421 میلیون
1399/10/6 1.424 میلیون 1.424 میلیون 1.448 میلیون
1399/10/3 1.448 میلیون 1.448 میلیون 1.454 میلیون
1399/10/2 1.445 میلیون 1.434 میلیون 1.445 میلیون
1399/10/1 1.436 میلیون 1.429 میلیون 1.444 میلیون
1399/09/30 1.439 میلیون 1.437 میلیون 1.453 میلیون
1399/09/29 1.445 میلیون 1.429 میلیون 1.445 میلیون
1399/09/26 1.413 میلیون 1.4 میلیون 1.413 میلیون
1399/09/25 1.428 میلیون 1.428 میلیون 1.46 میلیون
1399/09/24 1.484 میلیون 1.484 میلیون 1.518 میلیون
1399/09/23 1.516 میلیون 1.51 میلیون 1.52 میلیون
1399/09/22 1.527 میلیون 1.521 میلیون 1.535 میلیون
1399/09/19 1.506 میلیون 1.503 میلیون 1.515 میلیون
1399/09/18 1.507 میلیون 1.493 میلیون 1.513 میلیون
1399/09/17 1.513 میلیون 1.513 میلیون 1.532 میلیون
1399/09/16 1.523 میلیون 1.505 میلیون 1.527 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 286,335.33 4,810.15 1.68
مواد دارویی 111,306.37 2,768.86 2.49
انبوه سازی 12,334.98 220.64 1.79
وزنی - ارزشی 300,415.92 9,363.96 3.12
قیمت (هم وزن) 285,660.81 5,093.05 1.78
رایانه 62,790.9 1,266.87 2.02
شاخص 30 شرکت بزرگ 53,165.78 2,174.75 4.09
ماشین آلات 329,298.28 5,862.83 1.78
فراورده نفتی 3.03 میلیون 137,421.94 4.53
کانه فلزی 296,371.21 12,440.18 4.20
کانی غیرفلزی 65,856.33 1,058.25 1.61
غذایی بجز قند 58,832.55 1,689.20 2.87
ذغال سنگ 41,576.54 965.57 2.32
خودرو 245,352.66 6,556.31 2.67
قند و شکر 168,102.76 947.43 0.56
حمل و نقل 29,225.34 793.82 2.72
وسایل ارتباطی 59,168.66 928.47 1.57
سایرمالی 17,402.65 447.56 2.57
انتشار و چاپ 1.728 میلیون 0.00 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 123,202.82 2,414.78 1.96
شاخص بازده نقدی قیمت 4.827 میلیون 328.26 0.01
شاخص کل 1.15 میلیون 35,836.82 3.12
فلزات اساسی 754,373.07 32,381.46 4.29
شیمیایی 69,275.61 2,327.04 3.36
دستگاههای برقی 5.909 میلیون 76,840.47 1.30
سرمایه گذاریها 30,882.28 70.23 0.23
زراعت 206,537.02 2,705.84 1.31
لاستیک 371,188.95 5,998.78 1.62
چند رشته ای ص 133,675.43 4,784.64 3.58
رادیویی 6,133.06 200.11 3.26
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 992,249.85 33,994.48 3.43
شاخص50شرکت فعالتر 40,558.27 1,534.77 3.78
فنی مهندسی 6,115.12 304.01 4.97
شاخص آزاد شناور 1.675 میلیون 39,782.50 2.38
تامین آب، برق، گاز 1,647.84 20.57 1.25
کاشی و سرامیک 64,429.6 1,761.63 2.73
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.772 میلیون 30,930.45 1.75
بیمه و بازنشسته66 68,342.04 5,202.95 7.61
منسوجات 8,056.7 53.30 0.66
مالی 1.73 میلیون 31,556.44 1.82
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 273,825.48 4,697.20 1.72
شاخص بازار اول 804,902.35 29,383.77 3.65
استخراجنفتجزکشف11 3,159.16 155.74 4.93
کل (هم وزن) 436,575.85 7,783.71 1.78
محصولات چرمی 33,962.32 404.15 1.19
شاخص قیمت 50 شرکت 2.399 میلیون 92,419.61 3.85
سیمان 10,008.69 130.09 1.30
شاخص بازار دوم 2.453 میلیون 61,241.82 2.50
بانکها 6,584.22 203.85 3.10
بازار دوم فرابورس 7,181.54 200.44 2.79
شاخص کل فرابورس 17,436.68 412.39 2.37
بازار اول فرابورس 5,200.53 75.80 1.46
اداره بازارهای مالی 1,570.61 38.64 2.46
اطلاعات و ارتباطات 1,041.27 49.62 4.77
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,449.85 61.76 4.26
شاخص ارکان و نهادهای مالی 639.55 29.12 4.55
شاخص فنی مهندسی 380.88 11.15 2.93
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 192.84 1.75 0.91
شاخص چوب 206.11 7.06 3.43
65