آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
4682634.48
بیشترین مقدار روز
4682241.46
مقدار و درصد تغییر
393.34 0.01
کمترین مقدار روز
4682241.46
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص بازده نقدی قیمت

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/10/29 4.679 میلیون 4.677 میلیون 4.677 میلیون
1399/10/27 4.827 میلیون 4.828 میلیون 4.828 میلیون
1399/10/24 5.005 میلیون 5.005 میلیون 5.005 میلیون
1399/10/23 5.129 میلیون 5.129 میلیون 5.129 میلیون
1399/10/22 5.294 میلیون 5.294 میلیون 5.294 میلیون
1399/10/21 5.316 میلیون 5.317 میلیون 5.317 میلیون
1399/10/20 5.23 میلیون 5.23 میلیون 5.23 میلیون
1399/10/17 5.333 میلیون 5.333 میلیون 5.333 میلیون
1399/10/16 5.497 میلیون 5.497 میلیون 5.497 میلیون
1399/10/15 5.598 میلیون 5.598 میلیون 5.598 میلیون
1399/10/14 5.518 میلیون 5.519 میلیون 5.519 میلیون
1399/10/13 5.515 میلیون 5.515 میلیون 5.515 میلیون
1399/10/10 5.694 میلیون 5.695 میلیون 5.695 میلیون
1399/10/9 5.753 میلیون 5.753 میلیون 5.753 میلیون
1399/10/8 5.858 میلیون 5.858 میلیون 5.858 میلیون
1399/10/7 5.783 میلیون 5.783 میلیون 5.783 میلیون
1399/10/6 5.801 میلیون 5.801 میلیون 5.801 میلیون
1399/10/3 5.904 میلیون 5.904 میلیون 5.904 میلیون
1399/10/2 5.892 میلیون 5.892 میلیون 5.892 میلیون
1399/10/1 5.856 میلیون 5.856 میلیون 5.856 میلیون
1399/09/30 5.866 میلیون 5.866 میلیون 5.866 میلیون
1399/09/29 5.89 میلیون 5.89 میلیون 5.89 میلیون
1399/09/26 5.762 میلیون 5.762 میلیون 5.762 میلیون
1399/09/25 5.825 میلیون 5.826 میلیون 5.826 میلیون
1399/09/24 6.054 میلیون 6.053 میلیون 6.053 میلیون
1399/09/23 6.181 میلیون 6.181 میلیون 6.181 میلیون
1399/09/22 6.227 میلیون 6.227 میلیون 6.227 میلیون
1399/09/19 6.143 میلیون 6.143 میلیون 6.143 میلیون
1399/09/18 6.148 میلیون 6.147 میلیون 6.147 میلیون
1399/09/17 6.167 میلیون 6.168 میلیون 6.168 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 275,577.65 10,329.75 3.75
مواد دارویی 109,803.6 1,485.53 1.35
انبوه سازی 12,093.96 233.00 1.93
وزنی - ارزشی 300,298.01 248.65 0.08
قیمت (هم وزن) 281,507.82 4,283.14 1.52
رایانه 62,699.92 92.61 0.15
شاخص 30 شرکت بزرگ 53,895.72 742.68 1.38
ماشین آلات 318,765.86 10,189.99 3.20
فراورده نفتی 3.087 میلیون 57,671.12 1.87
کانه فلزی 302,671 6,455.67 2.13
کانی غیرفلزی 64,265.38 1,550.02 2.41
غذایی بجز قند 57,250.76 1,539.30 2.69
ذغال سنگ 42,040.38 471.65 1.12
خودرو 246,419.88 1,047.53 0.43
قند و شکر 165,850.49 2,222.23 1.34
حمل و نقل 28,467.16 740.23 2.60
وسایل ارتباطی 56,404.55 2,633.98 4.67
سایرمالی 17,557.2 159.88 0.91
انتشار و چاپ 1.728 میلیون 0.00 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 119,382.83 3,756.62 3.15
شاخص بازده نقدی قیمت 4.683 میلیون 393.34 0.01
شاخص کل 1.151 میلیون 493.66 0.04
فلزات اساسی 763,739.57 9,526.89 1.25
شیمیایی 68,691.59 569.93 0.83
دستگاههای برقی 5.792 میلیون 113,372.79 1.96
سرمایه گذاریها 30,835.87 45.98 0.15
زراعت 197,261.49 8,835.74 4.48
لاستیک 360,312.05 10,558.94 2.93
چند رشته ای ص 136,350.22 2,735.59 2.01
رادیویی 6,118.06 16.25 0.27
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 993,725.85 1,519.41 0.15
شاخص50شرکت فعالتر 40,902.13 349.30 0.85
فنی مهندسی 6,150.76 37.62 0.61
شاخص آزاد شناور 1.675 میلیون 765.37 0.05
تامین آب، برق، گاز 1,581.48 63.83 4.04
کاشی و سرامیک 61,522.43 2,773.98 4.51
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.714 میلیون 55,869.08 3.26
بیمه و بازنشسته66 71,286.89 1,929.74 2.71
منسوجات 7,817.17 232.12 2.97
مالی 1.727 میلیون 7,076.66 0.41
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 261,076.04 12,150.74 4.65
شاخص بازار اول 813,396.7 7,868.80 0.97
استخراجنفتجزکشف11 3,260.09 102.52 3.14
کل (هم وزن) 430,423.75 6,364.25 1.48
محصولات چرمی 32,264.5 1,613.03 5.00
شاخص قیمت 50 شرکت 2.435 میلیون 36,287.93 1.49
سیمان 10,004.41 4.22 0.04
شاخص بازار دوم 2.427 میلیون 24,749.46 1.02
بانکها 6,573.83 10.26 0.16
بازار دوم فرابورس 7,212.32 30.91 0.43
شاخص کل فرابورس 17,530.76 94.60 0.54
بازار اول فرابورس 5,240.71 40.49 0.77
اداره بازارهای مالی 1,539.14 30.79 2.00
اطلاعات و ارتباطات 994.22 44.76 4.50
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,402.11 46.21 3.30
شاخص ارکان و نهادهای مالی 625.36 13.87 2.22
شاخص فنی مهندسی 367.5 12.91 3.51
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 190.84 1.98 1.04
شاخص چوب 195.81 9.79 5.00
65