آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
7123319.47
بیشترین مقدار روز
7123315.07
مقدار و درصد تغییر
7.12 0.00
کمترین مقدار روز
7123315.07
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص بازده نقدی قیمت

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/04/16 7.005 میلیون 7.081 میلیون 7.081 میلیون
1399/04/15 6.747 میلیون 6.747 میلیون 6.747 میلیون
1399/04/14 6.605 میلیون 6.605 میلیون 6.605 میلیون
1399/04/11 6.567 میلیون 6.567 میلیون 6.567 میلیون
1399/04/10 6.295 میلیون 6.295 میلیون 6.295 میلیون
1399/04/9 6.028 میلیون 6.027 میلیون 6.027 میلیون
1399/04/8 6.063 میلیون 6.063 میلیون 6.063 میلیون
1399/04/7 5.952 میلیون 5.952 میلیون 5.952 میلیون
1399/04/4 5.761 میلیون 5.761 میلیون 5.761 میلیون
1399/04/3 5.645 میلیون 5.645 میلیون 5.645 میلیون
1399/04/2 5.443 میلیون 5.443 میلیون 5.443 میلیون
1399/04/1 5.279 میلیون 5.28 میلیون 5.28 میلیون
1399/03/31 5.157 میلیون 5.157 میلیون 5.157 میلیون
1399/03/27 4.993 میلیون 4.994 میلیون 4.994 میلیون
1399/03/26 4.876 میلیون 4.876 میلیون 4.876 میلیون
1399/03/25 4.817 میلیون 4.816 میلیون 4.816 میلیون
1399/03/24 4.834 میلیون 4.833 میلیون 4.833 میلیون
1399/03/21 4.688 میلیون 4.688 میلیون 4.688 میلیون
1399/03/20 4.541 میلیون 4.541 میلیون 4.541 میلیون
1399/03/19 4.544 میلیون 4.544 میلیون 4.544 میلیون
1399/03/18 4.532 میلیون 4.532 میلیون 4.532 میلیون
1399/03/17 4.339 میلیون 4.339 میلیون 4.339 میلیون
1399/03/13 4.176 میلیون 4.176 میلیون 4.176 میلیون
1399/03/12 4.012 میلیون 4.012 میلیون 4.012 میلیون
1399/03/11 3.94 میلیون 3.94 میلیون 3.94 میلیون
1399/03/10 3.951 میلیون 3.951 میلیون 3.951 میلیون
1399/03/7 3.81 میلیون 3.81 میلیون 3.81 میلیون
1399/03/6 3.762 میلیون 3.762 میلیون 3.762 میلیون
1399/03/3 3.898 میلیون 3.898 میلیون 3.898 میلیون
1399/02/31 4.01 میلیون 4.01 میلیون 4.01 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 409,173.8 11,226.91 2.74
مواد دارویی 163,522.44 4,283.31 2.62
انبوه سازی 14,080.03 155.05 1.10
وزنی - ارزشی 463,347.13 1,750.53 0.38
قیمت (هم وزن) 315,164.97 2,815.37 0.89
رایانه 94,622.17 2,857.68 3.02
شاخص 30 شرکت بزرگ 86,988.8 336.21 0.39
ماشین آلات 352,103.93 1,115.47 0.32
فراورده نفتی 6.978 میلیون 269,782.23 3.87
کانه فلزی 431,292.52 5,683.14 1.32
کانی غیرفلزی 70,397.28 1,918.68 2.73
غذایی بجز قند 79,849.28 1,607.61 2.01
ذغال سنگ 33,892.31 1,348.00 3.98
خودرو 465,665.46 9,700.74 2.08
قند و شکر 193,393.26 1,190.53 0.62
حمل و نقل 63,686.05 1,506.75 2.37
وسایل ارتباطی 134,904.59 0.00 0.00
سایرمالی 26,016.95 239.04 0.92
انتشار و چاپ 3.602 میلیون 173,886.80 4.83
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 258,755.15 9,871.25 3.81
شاخص بازده نقدی قیمت 7.123 میلیون 7.12 0.00
شاخص کل 1.754 میلیون 6,625.40 0.38
فلزات اساسی 1.215 میلیون 6,984.89 0.57
شیمیایی 95,457.73 457.34 0.48
دستگاههای برقی 9.063 میلیون 171,706.30 1.89
سرمایه گذاریها 40,476.66 474.71 1.17
زراعت 293,054.47 10,818.40 3.69
لاستیک 395,691.6 16,236.81 4.10
چند رشته ای ص 206,669.06 1,740.57 0.84
رادیویی 10,834.56 98.58 0.91
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.553 میلیون 9,599.65 0.62
شاخص50شرکت فعالتر 70,053.63 584.39 0.83
فنی مهندسی 14,040.39 260.60 1.86
شاخص آزاد شناور 2.297 میلیون 2,634.12 0.11
تامین آب، برق، گاز 2,590.64 76.54 2.95
کاشی و سرامیک 47,516.97 1,638.39 3.45
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.81 میلیون 5,168.52 0.29
بیمه و بازنشسته66 81,436.05 2,368.65 2.91
منسوجات 9,051.08 313.85 3.47
مالی 2.324 میلیون 30,733.34 1.32
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 688,411.46 6,034.61 0.88
شاخص بازار اول 1.344 میلیون 5,194.74 0.39
استخراجنفتجزکشف11 6,186.97 246.52 3.98
کل (هم وزن) 478,686.44 4,276.11 0.89
محصولات چرمی 63,297.77 3,095.39 4.89
شاخص قیمت 50 شرکت 3.58 میلیون 32,285.61 0.90
سیمان 12,500.19 255.79 2.05
شاخص بازار دوم 3.293 میلیون 11,968.22 0.36
بانکها 9,436.19 136.50 1.45
بازار دوم فرابورس 8,500.79 64.82 0.76
شاخص کل فرابورس 18,157.6 93.28 0.51
بازار اول فرابورس 3,816.54 14.70 0.39
اداره بازارهای مالی 2,258.51 19.30 0.85
اطلاعات و ارتباطات 1,039.95 46.20 4.44
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,395.65 69.62 4.99
شاخص ارکان و نهادهای مالی 1,150.58 0.00 0.00
شاخص فنی مهندسی 772.46 12.90 1.67
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 122.6 1.42 1.16
65