آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
6126737.96
بیشترین مقدار روز
6126683.46
مقدار و درصد تغییر
55.14 0.00
کمترین مقدار روز
6126683.46
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص بازده نقدی قیمت

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/07/8 6.086 میلیون 6.085 میلیون 6.085 میلیون
1399/07/7 6.184 میلیون 6.184 میلیون 6.184 میلیون
1399/07/6 6.407 میلیون 6.412 میلیون 6.412 میلیون
1399/07/5 6.589 میلیون 6.589 میلیون 6.589 میلیون
1399/07/2 6.576 میلیون 6.575 میلیون 6.575 میلیون
1399/07/1 6.454 میلیون 6.454 میلیون 6.454 میلیون
1399/06/31 6.518 میلیون 6.518 میلیون 6.518 میلیون
1399/06/30 6.751 میلیون 6.751 میلیون 6.751 میلیون
1399/06/29 6.942 میلیون 6.942 میلیون 6.942 میلیون
1399/06/26 6.962 میلیون 6.962 میلیون 6.962 میلیون
1399/06/25 6.804 میلیون 6.804 میلیون 6.804 میلیون
1399/06/24 6.572 میلیون 6.571 میلیون 6.571 میلیون
1399/06/23 6.455 میلیون 6.455 میلیون 6.455 میلیون
1399/06/22 6.481 میلیون 6.481 میلیون 6.481 میلیون
1399/06/19 6.373 میلیون 6.373 میلیون 6.373 میلیون
1399/06/18 6.434 میلیون 6.434 میلیون 6.434 میلیون
1399/06/17 6.585 میلیون 6.585 میلیون 6.585 میلیون
1399/06/16 6.749 میلیون 6.75 میلیون 6.75 میلیون
1399/06/15 6.73 میلیون 6.73 میلیون 6.73 میلیون
1399/06/12 6.692 میلیون 6.691 میلیون 6.691 میلیون
1399/06/11 6.908 میلیون 6.908 میلیون 6.908 میلیون
1399/06/10 7.083 میلیون 7.083 میلیون 7.083 میلیون
1399/06/5 7.041 میلیون 7.041 میلیون 7.041 میلیون
1399/06/4 6.76 میلیون 6.76 میلیون 6.76 میلیون
1399/06/3 6.59 میلیون 6.59 میلیون 6.59 میلیون
1399/06/2 6.809 میلیون 6.809 میلیون 6.809 میلیون
1399/06/1 7.074 میلیون 7.074 میلیون 7.074 میلیون
1399/05/29 7.193 میلیون 7.193 میلیون 7.193 میلیون
1399/05/28 7.473 میلیون 7.473 میلیون 7.473 میلیون
1399/05/27 7.438 میلیون 7.438 میلیون 7.438 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 286,053.99 4,388.64 1.53
مواد دارویی 110,832.22 985.08 0.89
انبوه سازی 15,134.13 90.67 0.60
وزنی - ارزشی 394,242.98 2,769.16 0.70
قیمت (هم وزن) 260,524.42 537.20 0.21
رایانه 51,919.88 538.46 1.04
شاخص 30 شرکت بزرگ 77,075.89 858.55 1.11
ماشین آلات 297,253.98 2,888.12 0.97
فراورده نفتی 4.889 میلیون 83,133.64 1.70
کانه فلزی 392,490.84 11,330.03 2.89
کانی غیرفلزی 52,117.82 16.00 0.03
غذایی بجز قند 54,646.42 137.93 0.25
ذغال سنگ 34,221.77 32.37 0.09
خودرو 271,287.27 460.10 0.17
قند و شکر 180,347.31 1,976.97 1.10
حمل و نقل 61,142.47 4.04 0.01
وسایل ارتباطی 206,265.99 285.88 0.14
سایرمالی 14,693.86 182.20 1.24
انتشار و چاپ 2.396 میلیون 0.00 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 154,576.82 5,258.70 3.40
شاخص بازده نقدی قیمت 6.127 میلیون 55.14 0.00
شاخص کل 1.503 میلیون 10,560.07 0.70
فلزات اساسی 1.109 میلیون 23,993.57 2.16
شیمیایی 98,008.95 1,638.32 1.67
دستگاههای برقی 5.662 میلیون 83,906.25 1.48
سرمایه گذاریها 33,062.61 443.40 1.34
زراعت 169,366.6 623.44 0.37
لاستیک 291,364.08 1,882.21 0.65
چند رشته ای ص 208,163.82 594.93 0.29
رادیویی 8,665.45 240.21 2.77
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.34 میلیون 11,003.44 0.82
شاخص50شرکت فعالتر 59,823.15 538.71 0.90
فنی مهندسی 7,464.02 0.00 0.00
شاخص آزاد شناور 1.992 میلیون 10,421.85 0.52
تامین آب، برق، گاز 2,062.62 21.51 1.04
کاشی و سرامیک 46,862.3 328.36 0.70
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.355 میلیون 0.00 0.00
بیمه و بازنشسته66 59,207.24 468.39 0.79
منسوجات 9,697.43 0.00 0.00
مالی 1.904 میلیون 3,324.74 0.17
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 302,773.99 924.97 0.31
شاخص بازار اول 1.075 میلیون 8,088.31 0.75
استخراجنفتجزکشف11 3,130.88 145.33 4.64
کل (هم وزن) 397,574.08 819.80 0.21
محصولات چرمی 76,982.72 383.45 0.50
شاخص قیمت 50 شرکت 3.044 میلیون 30,384.59 1.00
سیمان 9,178.41 76.96 0.84
شاخص بازار دوم 3.135 میلیون 19,877.70 0.63
بانکها 7,964.44 26.51 0.33
بازار دوم فرابورس 7,730.58 115.87 1.50
شاخص کل فرابورس 17,675.86 225.19 1.27
بازار اول فرابورس 4,597.06 33.02 0.72
اداره بازارهای مالی 1,739.62 15.47 0.89
اطلاعات و ارتباطات 1,146.05 0.00 0.00
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,453.12 1.13 0.08
شاخص ارکان و نهادهای مالی 922.7 28.97 3.14
شاخص فنی مهندسی 446.67 1.19 0.27
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 278.69 0.47 0.17
65