آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1487018.71
بیشترین مقدار روز
1487885.90
مقدار و درصد تغییر
866.93 0.06
کمترین مقدار روز
1487345.91
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 22-انتشار و چاپ

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/12/16 1.488 میلیون 1.488 میلیون 1.488 میلیون
1399/12/13 1.488 میلیون 1.488 میلیون 1.488 میلیون
1399/12/12 1.488 میلیون 1.488 میلیون 1.488 میلیون
1399/12/11 1.488 میلیون 1.488 میلیون 1.488 میلیون
1399/12/10 1.488 میلیون 1.488 میلیون 1.488 میلیون
1399/12/9 1.488 میلیون 1.488 میلیون 1.488 میلیون
1399/12/6 1.488 میلیون 1.488 میلیون 1.488 میلیون
1399/12/5 1.489 میلیون 1.489 میلیون 1.49 میلیون
1399/12/4 1.49 میلیون 1.49 میلیون 1.49 میلیون
1399/12/3 1.491 میلیون 1.49 میلیون 1.49 میلیون
1399/12/2 1.491 میلیون 1.49 میلیون 1.495 میلیون
1399/11/29 1.496 میلیون 1.496 میلیون 1.508 میلیون
1399/11/28 1.489 میلیون 1.422 میلیون 1.488 میلیون
1399/11/27 1.423 میلیون 1.413 میلیون 1.423 میلیون
1399/11/26 1.414 میلیون 1.407 میلیون 1.426 میلیون
1399/11/25 1.426 میلیون 1.403 میلیون 1.435 میلیون
1399/11/21 1.384 میلیون 1.316 میلیون 1.384 میلیون
1399/11/20 1.374 میلیون 1.375 میلیون 1.413 میلیون
1399/11/19 1.419 میلیون 1.419 میلیون 1.471 میلیون
1399/11/18 1.473 میلیون 1.473 میلیون 1.478 میلیون
1399/11/15 1.488 میلیون 1.488 میلیون 1.528 میلیون
1399/11/14 1.534 میلیون 1.486 میلیون 1.534 میلیون
1399/11/13 1.468 میلیون 1.403 میلیون 1.468 میلیون
1399/11/12 1.409 میلیون 1.41 میلیون 1.465 میلیون
1399/11/11 1.457 میلیون 1.454 میلیون 1.52 میلیون
1399/11/8 1.523 میلیون 1.523 میلیون 1.53 میلیون
1399/11/7 1.531 میلیون 1.531 میلیون 1.535 میلیون
1399/11/6 1.541 میلیون 1.54 میلیون 1.576 میلیون
1399/11/5 1.583 میلیون 1.583 میلیون 1.645 میلیون
1399/11/4 1.643 میلیون 1.643 میلیون 1.729 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 248,863.56 278.73 0.11
مواد دارویی 109,517.25 118.94 0.11
انبوه سازی 10,234.98 33.46 0.33
وزنی - ارزشی 306,594.23 1,467.97 0.48
قیمت (هم وزن) 281,266.37 228.11 0.08
رایانه 59,832.26 198.10 0.33
شاخص 30 شرکت بزرگ 58,873.71 440.96 0.75
ماشین آلات 274,111 399.11 0.15
فراورده نفتی 3.673 میلیون 98,498.80 2.68
کانه فلزی 329,346.54 1,450.77 0.44
کانی غیرفلزی 56,621.9 174.34 0.31
غذایی بجز قند 53,840.07 27.51 0.05
ذغال سنگ 53,901.07 0.00 0.00
خودرو 241,689.33 2,984.62 1.23
قند و شکر 175,510.98 142.16 0.08
حمل و نقل 29,686.38 42.30 0.14
وسایل ارتباطی 52,859.03 102.34 0.19
سایرمالی 16,084.21 0.03 0.00
انتشار و چاپ 1.487 میلیون 866.93 0.06
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 112,451.12 138.54 0.12
شاخص بازده نقدی قیمت 4.787 میلیون 23.94 0.00
شاخص کل 1.176 میلیون 5,901.49 0.50
فلزات اساسی 873,081.58 8,247.13 0.94
شیمیایی 67,504.57 720.07 1.07
دستگاههای برقی 5.203 میلیون 32,848.16 0.63
سرمایه گذاریها 30,202.98 14.41 0.05
زراعت 216,884.09 125.58 0.06
لاستیک 333,553.97 1,653.43 0.50
چند رشته ای ص 133,955.19 889.06 0.66
رادیویی 5,814.36 65.09 1.12
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.026 میلیون 6,588.97 0.64
شاخص50شرکت فعالتر 42,900.62 330.03 0.77
فنی مهندسی 6,398.8 140.52 2.20
شاخص آزاد شناور 1.702 میلیون 5,923.60 0.35
تامین آب، برق، گاز 1,568.03 1.47 0.09
کاشی و سرامیک 62,884.89 99.92 0.16
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.695 میلیون 0.00 0.00
بیمه و بازنشسته66 61,629.54 457.97 0.74
منسوجات 12,022.59 655.27 5.45
مالی 1.686 میلیون 1,860.83 0.11
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 218,059.77 195.60 0.09
شاخص بازار اول 859,576.37 4,764.63 0.55
استخراجنفتجزکشف11 3,594.72 0.00 0.00
کل (هم وزن) 430,857.55 86.17 0.02
محصولات چرمی 25,143.66 239.97 0.95
شاخص قیمت 50 شرکت 2.562 میلیون 21,848.37 0.85
سیمان 11,250.44 27.55 0.24
شاخص بازار دوم 2.38 میلیون 10,395.33 0.44
بانکها 6,563.59 15.87 0.24
بازار دوم فرابورس 7,100.54 28.25 0.40
شاخص کل فرابورس 16,945.99 41.04 0.24
بازار اول فرابورس 4,871.93 4.76 0.10
اداره بازارهای مالی 1,382.4 3.08 0.22
اطلاعات و ارتباطات 775.24 1.61 0.21
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,381.64 26.04 1.88
شاخص ارکان و نهادهای مالی 515.25 0.61 0.12
شاخص فنی مهندسی 373.45 0.08 0.02
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 173.16 1.17 0.68
شاخص چوب 230.24 2.21 0.96
65