آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
2098516.36
بیشترین مقدار روز
2109825.14
مقدار و درصد تغییر
23,385.87 1.11
کمترین مقدار روز
2072760.53
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 22-انتشار و چاپ

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/09/11 2.075 میلیون 2.005 میلیون 2.075 میلیون
1399/09/10 2.098 میلیون 2.097 میلیون 2.175 میلیون
1399/09/9 2.165 میلیون 2.1 میلیون 2.165 میلیون
1399/09/8 2.073 میلیون 1.994 میلیون 2.073 میلیون
1399/09/5 2.033 میلیون 2.033 میلیون 2.04 میلیون
1399/09/4 2.04 میلیون 2.04 میلیون 2.042 میلیون
1399/09/3 2.042 میلیون 2.042 میلیون 2.061 میلیون
1399/09/2 2.061 میلیون 2.061 میلیون 2.064 میلیون
1399/09/1 2.068 میلیون 2.069 میلیون 2.153 میلیون
1399/08/28 2.142 میلیون 2.142 میلیون 2.342 میلیون
1399/08/27 2.35 میلیون 2.351 میلیون 2.351 میلیون
1399/08/26 2.351 میلیون 2.351 میلیون 2.351 میلیون
1399/08/25 2.351 میلیون 2.351 میلیون 2.351 میلیون
1399/08/24 2.351 میلیون 2.351 میلیون 2.354 میلیون
1399/08/21 2.354 میلیون 2.354 میلیون 2.354 میلیون
1399/08/20 2.354 میلیون 2.353 میلیون 2.356 میلیون
1399/08/19 2.356 میلیون 2.356 میلیون 2.356 میلیون
1399/08/18 2.356 میلیون 2.356 میلیون 2.356 میلیون
1399/08/17 2.356 میلیون 2.356 میلیون 2.356 میلیون
1399/08/14 2.356 میلیون 2.355 میلیون 2.356 میلیون
1399/08/12 2.356 میلیون 2.356 میلیون 2.356 میلیون
1399/08/11 2.356 میلیون 2.356 میلیون 2.356 میلیون
1399/08/10 2.356 میلیون 2.356 میلیون 2.356 میلیون
1399/08/7 2.356 میلیون 2.356 میلیون 2.356 میلیون
1399/08/6 2.356 میلیون 2.356 میلیون 2.356 میلیون
1399/08/5 2.356 میلیون 2.356 میلیون 2.356 میلیون
1399/08/3 2.356 میلیون 2.356 میلیون 2.356 میلیون
1399/07/30 2.356 میلیون 2.356 میلیون 2.356 میلیون
1399/07/29 2.356 میلیون 2.356 میلیون 2.357 میلیون
1399/07/28 2.357 میلیون 2.357 میلیون 2.357 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 308,089.53 7,508.45 2.44
مواد دارویی 120,035.21 1,031.94 0.86
انبوه سازی 13,093.67 77.87 0.59
وزنی - ارزشی 384,689.38 701.29 0.18
قیمت (هم وزن) 277,097.54 2,166.35 0.78
رایانه 64,743.97 440.84 0.68
شاخص 30 شرکت بزرگ 77,730.36 635.37 0.82
ماشین آلات 303,856.64 5,065.59 1.67
فراورده نفتی 5.212 میلیون 107,220.24 2.06
کانه فلزی 370,978.42 5,635.53 1.52
کانی غیرفلزی 54,937.17 707.87 1.29
غذایی بجز قند 59,931.9 547.24 0.91
ذغال سنگ 42,960.21 1,893.73 4.41
خودرو 343,331.26 1,501.39 0.44
قند و شکر 182,067.55 2,641.25 1.45
حمل و نقل 42,435.96 1,570.47 3.70
وسایل ارتباطی 80,683.54 3,790.43 4.70
سایرمالی 17,454.08 707.38 4.05
انتشار و چاپ 2.099 میلیون 23,385.87 1.11
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 129,870.32 178.57 0.14
شاخص بازده نقدی قیمت 5.998 میلیون 53.99 0.00
شاخص کل 1.471 میلیون 2,681.60 0.18
فلزات اساسی 1 میلیون 379.01 0.04
شیمیایی 91,672.88 142.92 0.16
دستگاههای برقی 5.21 میلیون 30,611.40 0.59
سرمایه گذاریها 32,291.81 136.47 0.42
زراعت 183,019.82 7,297.55 3.99
لاستیک 398,663.94 1,155.73 0.29
چند رشته ای ص 180,808.42 966.42 0.53
رادیویی 9,131.12 299.50 3.28
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.291 میلیون 2,416.76 0.19
شاخص50شرکت فعالتر 57,369.08 249.10 0.43
فنی مهندسی 7,768.13 249.33 3.21
شاخص آزاد شناور 2.014 میلیون 1,305.24 0.06
تامین آب، برق، گاز 1,931.38 27.49 1.42
کاشی و سرامیک 63,441.61 1,417.22 2.23
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 819,331 2,399.00 0.29
بیمه و بازنشسته66 75,595.52 1,878.17 2.48
منسوجات 8,311.67 50.73 0.61
مالی 2.058 میلیون 3,271.48 0.16
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 226,018.51 0.00 0.00
شاخص بازار اول 1.077 میلیون 6,370.76 0.59
استخراجنفتجزکشف11 4,863.63 232.57 4.78
کل (هم وزن) 423,167.72 3,308.33 0.78
محصولات چرمی 48,007.71 2,333.17 4.86
شاخص قیمت 50 شرکت 3 میلیون 15,923.14 0.53
سیمان 9,614.81 1.97 0.02
شاخص بازار دوم 2.973 میلیون 10,383.56 0.35
بانکها 9,155.87 104.28 1.14
بازار دوم فرابورس 7,775.96 37.71 0.48
شاخص کل فرابورس 18,465.54 96.63 0.52
بازار اول فرابورس 5,247.58 31.99 0.61
اداره بازارهای مالی 1,817.4 14.92 0.82
اطلاعات و ارتباطات 1,150.31 57.33 4.98
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,569.53 12.05 0.77
شاخص ارکان و نهادهای مالی 836.54 6.22 0.74
شاخص فنی مهندسی 505.66 6.39 1.26
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 221.5 1.11 0.50
65