آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
2416985.56
بیشترین مقدار روز
2419641.13
مقدار و درصد تغییر
2,665.94 0.11
کمترین مقدار روز
2416754.68
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 22-انتشار و چاپ

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/07/1 2.42 میلیون 2.419 میلیون 2.42 میلیون
1399/06/31 2.42 میلیون 2.42 میلیون 2.42 میلیون
1399/06/30 2.42 میلیون 2.42 میلیون 2.42 میلیون
1399/06/29 2.421 میلیون 2.421 میلیون 2.421 میلیون
1399/06/26 2.421 میلیون 2.422 میلیون 2.426 میلیون
1399/06/25 2.428 میلیون 2.428 میلیون 2.441 میلیون
1399/06/24 2.444 میلیون 2.444 میلیون 2.446 میلیون
1399/06/23 2.446 میلیون 2.446 میلیون 2.446 میلیون
1399/06/22 2.446 میلیون 2.447 میلیون 2.449 میلیون
1399/06/19 2.451 میلیون 2.45 میلیون 2.455 میلیون
1399/06/18 2.455 میلیون 2.455 میلیون 2.455 میلیون
1399/06/17 2.455 میلیون 2.456 میلیون 2.457 میلیون
1399/06/16 2.457 میلیون 2.457 میلیون 2.46 میلیون
1399/06/15 2.461 میلیون 2.461 میلیون 2.475 میلیون
1399/06/12 2.476 میلیون 2.475 میلیون 2.476 میلیون
1399/06/11 2.477 میلیون 2.477 میلیون 2.477 میلیون
1399/06/10 2.478 میلیون 2.479 میلیون 2.531 میلیون
1399/06/5 2.57 میلیون 2.495 میلیون 2.571 میلیون
1399/06/4 2.595 میلیون 2.595 میلیون 2.628 میلیون
1399/06/3 2.63 میلیون 2.63 میلیون 2.631 میلیون
1399/06/2 2.633 میلیون 2.634 میلیون 2.637 میلیون
1399/06/1 2.642 میلیون 2.642 میلیون 2.659 میلیون
1399/05/29 2.719 میلیون 2.719 میلیون 2.733 میلیون
1399/05/28 2.746 میلیون 2.746 میلیون 2.79 میلیون
1399/05/27 2.847 میلیون 2.846 میلیون 2.919 میلیون
1399/05/26 2.922 میلیون 2.922 میلیون 2.925 میلیون
1399/05/25 2.927 میلیون 2.927 میلیون 2.941 میلیون
1399/05/22 2.952 میلیون 2.952 میلیون 3.059 میلیون
1399/05/21 3.055 میلیون 3.055 میلیون 3.1 میلیون
1399/05/20 3.109 میلیون 3.109 میلیون 3.246 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 295,629.19 561.10 0.19
مواد دارویی 117,708.34 635.63 0.54
انبوه سازی 15,873.52 230.79 1.45
وزنی - ارزشی 422,604.58 8,075.55 1.91
قیمت (هم وزن) 270,921.84 330.25 0.12
رایانه 54,988.56 194.00 0.35
شاخص 30 شرکت بزرگ 85,600.7 2,078.73 2.43
ماشین آلات 302,373.43 5,557.62 1.84
فراورده نفتی 5.722 میلیون 11,969.44 0.21
کانه فلزی 412,781.28 13,422.00 3.25
کانی غیرفلزی 53,476.16 280.43 0.52
غذایی بجز قند 57,196.79 59.60 0.10
ذغال سنگ 34,273.59 573.26 1.67
خودرو 299,518.05 1,009.68 0.34
قند و شکر 187,120.48 1,211.04 0.65
حمل و نقل 61,174.3 116.54 0.19
وسایل ارتباطی 208,230.56 972.23 0.47
سایرمالی 15,424.45 380.04 2.46
انتشار و چاپ 2.417 میلیون 2,665.94 0.11
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 178,034.45 4,843.61 2.72
شاخص بازده نقدی قیمت 6.576 میلیون 539.23 0.01
شاخص کل 1.612 میلیون 30,987.51 1.92
فلزات اساسی 1.237 میلیون 32,378.25 2.62
شیمیایی 100,790.25 4,106.90 4.07
دستگاههای برقی 5.97 میلیون 156,078.40 2.61
سرمایه گذاریها 35,473.28 112.81 0.32
زراعت 183,804.91 7,184.38 3.91
لاستیک 296,229.21 297.71 0.10
چند رشته ای ص 215,708.61 4,492.99 2.08
رادیویی 10,375.01 32.99 0.32
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.433 میلیون 29,295.48 2.04
شاخص50شرکت فعالتر 64,637.63 1,501.53 2.32
فنی مهندسی 7,752.24 308.05 3.97
شاخص آزاد شناور 2.153 میلیون 32,765.85 1.52
تامین آب، برق، گاز 2,114.92 44.42 2.10
کاشی و سرامیک 46,097.88 464.71 1.01
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.357 میلیون 29,426.64 2.17
بیمه و بازنشسته66 60,227.1 787.83 1.31
منسوجات 9,857.89 65.21 0.66
مالی 2.072 میلیون 21,346.20 1.03
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 308,633.19 2,518.14 0.82
شاخص بازار اول 1.184 میلیون 24,285.23 2.05
استخراجنفتجزکشف11 3,664.29 106.16 2.90
کل (هم وزن) 413,441.1 562.69 0.14
محصولات چرمی 82,799.87 4,139.17 5.00
شاخص قیمت 50 شرکت 3.235 میلیون 86,495.69 2.67
سیمان 9,722.83 39.44 0.41
شاخص بازار دوم 3.233 میلیون 56,065.75 1.73
بانکها 8,762.17 124.96 1.43
بازار دوم فرابورس 7,897.61 133.94 1.70
شاخص کل فرابورس 18,035.22 328.13 1.82
بازار اول فرابورس 4,675.92 100.98 2.16
اداره بازارهای مالی 1,845.48 1.69 0.09
اطلاعات و ارتباطات 1,146.05 0.00 0.00
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,427.14 71.27 4.99
شاخص ارکان و نهادهای مالی 915.83 45.77 5.00
شاخص فنی مهندسی 466.99 1.95 0.42
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 280.32 1.07 0.38
65