آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
37686.36
بیشترین مقدار روز
37680.81
مقدار و درصد تغییر
1,596.54 4.24
کمترین مقدار روز
37357.20
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 60-حمل و نقل

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/09/4 36,154.69 35,245.19 36,159.14
1399/09/3 34,824.1 34,788.41 35,288.56
1399/09/2 35,994.41 35,826.55 37,273.06
1399/09/1 37,627.18 37,621.91 38,926.22
1399/08/28 38,071.14 37,757.7 38,075.36
1399/08/27 36,473.3 35,163.5 36,468.12
1399/08/26 35,016.64 34,033.81 35,046.84
1399/08/25 35,461.34 35,089.94 36,147.16
1399/08/24 34,670.77 34,098.09 34,670
1399/08/21 33,174.86 33,116.75 33,183.41
1399/08/20 31,698.33 31,624.88 31,693.01
1399/08/19 32,974.6 32,978.76 33,692.49
1399/08/18 33,712.17 33,716.9 35,330.4
1399/08/17 35,367.73 35,373.47 35,503.13
1399/08/14 36,648.63 36,639.12 38,334.8
1399/08/12 38,397.4 38,398.17 38,804.91
1399/08/11 38,833.55 38,835.9 39,061.57
1399/08/10 39,267.98 39,268 39,284.22
1399/08/7 41,153.74 41,157.73 41,801.69
1399/08/6 41,906 41,901.4 43,415.33
1399/08/5 43,392.13 43,392.06 45,401
1399/08/3 45,455.35 45,453.59 45,583.26
1399/07/30 45,794.01 45,798.18 46,372.79
1399/07/29 47,968.66 47,974.45 50,072.54
1399/07/28 50,210.08 50,212.44 52,562.94
1399/07/27 52,712.53 52,713.13 55,202.59
1399/07/23 55,384.72 55,384.61 57,873.44
1399/07/22 58,160.43 58,160.93 60,694.12
1399/07/21 61,128.94 61,125.58 62,139.13
1399/07/20 62,653.42 60,936.55 64,688.66

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 268,222.13 6,104.20 2.28
مواد دارویی 114,491.46 1,179.49 1.03
انبوه سازی 12,599.33 192.86 1.53
وزنی - ارزشی 357,561.68 2,671.70 0.75
قیمت (هم وزن) 258,738.96 3,016.64 1.17
رایانه 60,604.92 1,457.49 2.40
شاخص 30 شرکت بزرگ 71,583.18 1,210.69 1.69
ماشین آلات 290,655.74 2,355.18 0.81
فراورده نفتی 4.916 میلیون 45,941.41 0.93
کانه فلزی 347,566.95 3,214.30 0.92
کانی غیرفلزی 51,302.02 162.42 0.32
غذایی بجز قند 55,296.48 824.69 1.49
ذغال سنگ 35,322.98 1,675.90 4.74
خودرو 333,778.47 545.39 0.16
قند و شکر 176,981.61 2,921.61 1.65
حمل و نقل 37,686.36 1,596.54 4.24
وسایل ارتباطی 75,799.68 3,784.91 4.99
سایرمالی 14,915.6 439.25 2.94
انتشار و چاپ 2.033 میلیون 7,128.51 0.35
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 122,713.01 10,494.66 8.55
شاخص بازده نقدی قیمت 5.578 میلیون 334.70 0.01
شاخص کل 1.367 میلیون 10,216.08 0.75
فلزات اساسی 934,746.91 31,113.99 3.33
شیمیایی 80,582.5 10.48 0.01
دستگاههای برقی 4.964 میلیون 13,774.84 0.28
سرمایه گذاریها 31,614.52 41.00 0.13
زراعت 160,920.75 5,285.92 3.28
لاستیک 365,204.59 3,191.89 0.87
چند رشته ای ص 170,584.33 3,863.56 2.26
رادیویی 7,845.09 0.91 0.01
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.191 میلیون 6,789.41 0.57
شاخص50شرکت فعالتر 53,222.57 380.22 0.71
فنی مهندسی 7,624.62 4.31 0.06
شاخص آزاد شناور 1.873 میلیون 19,024.74 1.02
تامین آب، برق، گاز 1,748.25 2.53 0.14
کاشی و سرامیک 59,996.91 465.46 0.78
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 802,487.19 15,951.84 1.99
بیمه و بازنشسته66 65,795.98 2,017.90 3.07
منسوجات 8,333.55 171.20 2.05
مالی 1.98 میلیون 31,413.65 1.59
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 226,018.51 0.00 0.00
شاخص بازار اول 1.01 میلیون 11,661.78 1.15
استخراجنفتجزکشف11 4,545.49 200.67 4.41
کل (هم وزن) 395,131.53 4,606.44 1.17
محصولات چرمی 46,264.05 1,158.73 2.50
شاخص قیمت 50 شرکت 2.785 میلیون 4,676.41 0.17
سیمان 9,231.55 80.53 0.87
شاخص بازار دوم 2.729 میلیون 5,546.04 0.20
بانکها 8,887.71 236.95 2.67
بازار دوم فرابورس 7,112.65 111.47 1.57
شاخص کل فرابورس 16,951 256.01 1.51
بازار اول فرابورس 4,855.8 67.24 1.38
اداره بازارهای مالی 1,641.67 11.72 0.71
اطلاعات و ارتباطات 965.56 42.87 4.44
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,450.46 72.46 5.00
شاخص ارکان و نهادهای مالی 834.74 29.80 3.57
شاخص فنی مهندسی 430.18 20.27 4.71
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 221.69 9.31 4.20
65