آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
169055.64
بیشترین مقدار روز
170877.77
مقدار و درصد تغییر
3,857.17 2.28
کمترین مقدار روز
169056.08
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 38-قند و شکر

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/10/24 173,002.83 173,003.7 176,812.26
1399/10/23 178,599.42 178,600.56 180,259.45
1399/10/22 180,963.51 177,430.62 180,966.25
1399/10/21 175,946.21 175,045.12 176,544.64
1399/10/20 176,407.15 176,405.2 177,979.78
1399/10/17 178,114.3 177,799.38 178,752.34
1399/10/16 179,600.43 177,114.34 179,597.08
1399/10/15 177,183.21 175,630.05 177,360.73
1399/10/14 176,979.07 176,975.46 177,790.37
1399/10/13 177,666.49 177,538.83 180,344.81
1399/10/10 180,801.83 180,657.18 181,578.11
1399/10/9 181,071.15 181,071.27 182,917.92
1399/10/8 183,492.23 183,467.89 184,367.4
1399/10/7 186,542.14 186,230.84 187,924.57
1399/10/6 188,086.09 187,173.64 188,083.18
1399/10/3 186,787.22 185,751.49 186,786.33
1399/10/2 186,524.73 185,463.17 187,265.34
1399/10/1 186,475.47 186,289.44 188,727.17
1399/09/30 188,144.18 186,952.07 188,594.25
1399/09/29 186,943.02 184,259.11 186,942.59
1399/09/26 182,844.06 182,234.01 182,840.13
1399/09/25 185,894.34 185,645.92 187,723.93
1399/09/24 193,667.38 193,664.4 197,728.58
1399/09/23 194,901.93 194,214.65 195,548.55
1399/09/22 193,281.24 193,278.25 195,809.1
1399/09/19 192,960.31 192,597.53 192,964.3
1399/09/18 189,179.7 187,075.73 189,180.84
1399/09/17 188,550.36 188,553.45 191,096.17
1399/09/16 193,784.18 193,668.85 195,504.31
1399/09/15 189,540.16 186,950.32 189,536.53

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 291,227.72 8,371.34 2.87
مواد دارویی 114,145.89 2,837.90 2.49
انبوه سازی 12,559.64 245.21 1.95
وزنی - ارزشی 310,081.12 10,875.79 3.51
قیمت (هم وزن) 290,846.37 6,607.16 2.27
رایانه 64,083.83 1,020.60 1.59
شاخص 30 شرکت بزرگ 55,433.25 2,414.40 4.36
ماشین آلات 335,267.27 8,477.90 2.53
فراورده نفتی 3.174 میلیون 149,676.33 4.72
کانه فلزی 309,356.54 12,708.06 4.11
کانی غیرفلزی 66,931.83 2,041.89 3.05
غذایی بجز قند 60,571.71 1,502.12 2.48
ذغال سنگ 42,565.07 1,511.91 3.55
خودرو 252,088.97 7,518.05 2.98
قند و شکر 169,055.64 3,857.17 2.28
حمل و نقل 30,041.31 1,135.23 3.78
وسایل ارتباطی 60,111.96 2,720.43 4.53
سایرمالی 17,862.02 325.79 1.82
انتشار و چاپ 1.728 میلیون 0.00 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 125,665.86 1,631.39 1.30
شاخص بازده نقدی قیمت 4.827 میلیون 328.26 0.01
شاخص کل 1.187 میلیون 41,613.22 3.51
فلزات اساسی 788,207.25 34,703.19 4.40
شیمیایی 71,683.51 3,246.19 4.53
دستگاههای برقی 5.986 میلیون 79,134.04 1.32
سرمایه گذاریها 30,952.68 163.58 0.53
زراعت 209,278.68 7,919.31 3.78
لاستیک 377,286.1 9,280.48 2.46
چند رشته ای ص 138,637.67 4,514.60 3.26
رادیویی 6,339.92 309.18 4.88
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.027 میلیون 39,570.18 3.85
شاخص50شرکت فعالتر 42,153.39 1,746.63 4.14
فنی مهندسی 6,435.04 309.73 4.81
شاخص آزاد شناور 1.716 میلیون 47,282.16 2.76
تامین آب، برق، گاز 1,668.67 21.52 1.29
کاشی و سرامیک 66,240.74 2,744.88 4.14
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.803 میلیون 89,202.45 4.95
بیمه و بازنشسته66 73,973.75 1,730.84 2.34
منسوجات 8,110.36 24.72 0.30
مالی 1.762 میلیون 35,890.44 2.04
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 278,604.8 9,934.77 3.57
شاخص بازار اول 835,399.32 32,399.29 3.88
استخراجنفتجزکشف11 3,322.98 124.43 3.74
کل (هم وزن) 444,500.96 10,084.84 2.27
محصولات چرمی 34,371.33 441.71 1.29
شاخص قیمت 50 شرکت 2.495 میلیون 103,366.01 4.14
سیمان 10,140.5 189.81 1.87
شاخص بازار دوم 2.515 میلیون 77,250.77 3.07
بانکها 6,794.59 240.73 3.54
بازار دوم فرابورس 7,387.73 223.72 3.03
شاخص کل فرابورس 17,859.06 449.53 2.52
بازار اول فرابورس 5,277.45 74.41 1.41
اداره بازارهای مالی 1,610.22 53.27 3.31
اطلاعات و ارتباطات 1,093.37 29.77 2.72
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,514.36 66.18 4.37
شاخص ارکان و نهادهای مالی 670.06 29.68 4.43
شاخص فنی مهندسی 392.37 18.40 4.69
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 194.61 6.23 3.20
شاخص چوب 199.28 9.95 4.99
65