آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1029911.18
بیشترین مقدار روز
1030543.00
مقدار و درصد تغییر
3,801.40 0.37
کمترین مقدار روز
1015860.95
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 23-فراورده نفتی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1398/04/31 1.026 میلیون 1.023 میلیون 1.032 میلیون
1398/04/30 1.008 میلیون 992,456.73 1.013 میلیون
1398/04/29 992,425.47 989,346.67 992,619.67
1398/04/26 990,707.63 986,686.18 992,626.84
1398/04/25 988,194.94 988,196.44 1.018 میلیون
1398/04/24 1.018 میلیون 1.018 میلیون 1.03 میلیون
1398/04/23 1.025 میلیون 1.009 میلیون 1.026 میلیون
1398/04/22 1.008 میلیون 990,995.06 1.008 میلیون
1398/04/19 988,143.89 986,261.7 993,487.22
1398/04/18 992,126.35 992,091.56 1.007 میلیون
1398/04/17 1.007 میلیون 1.005 میلیون 1.009 میلیون
1398/04/16 1.004 میلیون 991,783.53 1.008 میلیون
1398/04/15 983,884.36 983,884.36 996,885.35
1398/04/12 993,298.03 993,298.03 995,924.54
1398/04/11 995,766.14 993,637.47 995,766.14
1398/04/10 995,905.75 991,077.6 1.008 میلیون
1398/04/9 1.009 میلیون 1.006 میلیون 1.015 میلیون
1398/04/5 1.002 میلیون 970,064.59 1.002 میلیون
1398/04/4 968,722.63 952,380.89 968,722.63
1398/04/3 964,878.62 948,342.3 964,878.62
1398/04/2 947,917.44 933,560.69 947,917.44
1398/04/1 931,577.44 926,328.07 931,898.8
1398/03/29 927,923.55 927,923.55 937,333.02
1398/03/28 934,237.19 934,237.19 955,803.9
1398/03/27 954,965.66 937,802.26 957,607.27
1398/03/26 936,438.32 899,170.09 936,831.35
1398/03/25 899,400.44 896,449.34 901,595.87
1398/03/22 902,314.45 900,936.26 904,972.41
1398/03/21 889,999.36 889,855.29 898,005.15
1398/03/20 898,265.59 898,265.59 903,276.76

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 51,438.06 1,553.79 3.02
مواد دارویی 24,444.37 496.93 2.03
انبوه سازی 1,310.66 26.85 2.05
وزنی - ارزشی 67,949.26 740.78 1.09
قیمت (هم وزن) 39,945.03 687.05 1.72
رایانه 22,705.96 360.39 1.59
شاخص 30 شرکت بزرگ 11,436.69 71.23 0.62
ماشین آلات 62,944.12 2,115.24 3.36
فراورده نفتی 1.03 میلیون 3,801.40 0.37
کانه فلزی 74,404.07 1,201.33 1.61
کانی غیرفلزی 9,688.34 24.79 0.26
غذایی بجز قند 10,124.36 142.63 1.41
ذغال سنگ 6,753.6 0.00 0.00
خودرو 30,165.87 750.16 2.49
قند و شکر 40,715.48 1,089.30 2.68
حمل و نقل 6,313.58 50.00 0.79
وسایل ارتباطی 5,381.4 194.48 3.61
سایرمالی 3,253.32 91.70 2.82
انتشار و چاپ 582,231.14 17,799.39 3.06
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 56,519.18 2,840.71 5.03
شاخص بازده نقدی قیمت 1.008 میلیون 0.00 0.00
شاخص کل 251,278.29 1,765.98 0.70
فلزات اساسی 163,752.06 1,151.01 0.70
شیمیایی 15,806.36 8.09 0.05
دستگاههای برقی 1.058 میلیون 22,243.81 2.10
سرمایه گذاریها 5,003.95 96.36 1.93
زراعت 62,686.09 635.95 1.01
لاستیک 50,366.41 1,438.46 2.86
چند رشته ای ص 24,762.42 349.65 1.41
رادیویی 2,088.1 9.54 0.46
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 225,586 1,568.73 0.70
شاخص50شرکت فعالتر 10,249.73 56.90 0.56
فنی مهندسی 1,953.33 6.99 0.36
شاخص آزاد شناور 279,021.91 2,109.96 0.76
تامین آب، برق، گاز 564.72 0.00 0.00
کاشی و سرامیک 6,267.25 125.23 2.00
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 241,656.52 3,643.21 1.51
بیمه و بازنشسته66 9,395.13 30.74 0.33
منسوجات 2,563.09 92.46 3.61
مالی 299,197.09 2,282.57 0.76
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 44,725.18 0.00 0.00
شاخص بازار اول 185,171.36 1,355.82 0.73
استخراجنفتجزکشف11 1,219.54 0.00 0.00
کل (هم وزن) 59,539.64 818.19 1.37
محصولات چرمی 9,005.15 450.19 5.00
شاخص قیمت 50 شرکت 605,979.48 1,436.17 0.24
سیمان 1,710.7 20.27 1.18
شاخص بازار دوم 499,661.75 3,269.79 0.65
بانکها 1,314.45 6.75 0.51
بازار دوم فرابورس 1,618.39 2.17 0.13
شاخص کل فرابورس 3,270.07 4.70 0.14
بازار اول فرابورس 537.02 9.11 1.70
اداره بازارهای مالی 159.88 0.31 0.19
اطلاعات و ارتباطات 267.36 0.00 0.00
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 359.19 9.70 2.70
65