آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
5721530.47
بیشترین مقدار روز
5862152.53
مقدار و درصد تغییر
11,969.44 0.21
کمترین مقدار روز
5721309.40
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 23-فراورده نفتی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/07/1 5.734 میلیون 5.728 میلیون 5.802 میلیون
1399/06/31 5.96 میلیون 5.96 میلیون 6.001 میلیون
1399/06/30 6.228 میلیون 6.227 میلیون 6.466 میلیون
1399/06/29 6.273 میلیون 6.272 میلیون 6.689 میلیون
1399/06/26 6.696 میلیون 6.687 میلیون 6.696 میلیون
1399/06/25 6.674 میلیون 6.66 میلیون 6.674 میلیون
1399/06/24 6.651 میلیون 6.639 میلیون 6.651 میلیون
1399/06/23 6.644 میلیون 6.644 میلیون 6.659 میلیون
1399/06/22 6.666 میلیون 6.666 میلیون 6.678 میلیون
1399/06/19 6.66 میلیون 6.655 میلیون 6.677 میلیون
1399/06/18 6.68 میلیون 6.68 میلیون 6.702 میلیون
1399/06/17 6.703 میلیون 6.702 میلیون 6.706 میلیون
1399/06/16 6.707 میلیون 6.707 میلیون 6.726 میلیون
1399/06/15 6.726 میلیون 6.725 میلیون 6.738 میلیون
1399/06/12 6.747 میلیون 6.748 میلیون 6.829 میلیون
1399/06/11 7.058 میلیون 7.058 میلیون 7.217 میلیون
1399/06/10 7.3 میلیون 7.295 میلیون 7.461 میلیون
1399/06/5 7.123 میلیون 7.008 میلیون 7.123 میلیون
1399/06/4 6.787 میلیون 6.745 میلیون 6.786 میلیون
1399/06/3 6.518 میلیون 6.518 میلیون 6.605 میلیون
1399/06/2 6.836 میلیون 6.836 میلیون 6.894 میلیون
1399/06/1 7.15 میلیون 7.15 میلیون 7.529 میلیون
1399/05/29 7.313 میلیون 7.313 میلیون 7.68 میلیون
1399/05/28 7.68 میلیون 7.68 میلیون 8.063 میلیون
1399/05/27 8.063 میلیون 8.041 میلیون 8.063 میلیون
1399/05/26 8.056 میلیون 8.056 میلیون 8.092 میلیون
1399/05/25 8.45 میلیون 8.45 میلیون 8.496 میلیون
1399/05/22 8.89 میلیون 8.89 میلیون 9.273 میلیون
1399/05/21 9.056 میلیون 9.056 میلیون 9.334 میلیون
1399/05/20 9.498 میلیون 9.497 میلیون 9.794 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 295,629.19 561.10 0.19
مواد دارویی 117,708.34 635.63 0.54
انبوه سازی 15,873.52 230.79 1.45
وزنی - ارزشی 422,604.58 8,075.55 1.91
قیمت (هم وزن) 270,921.84 330.25 0.12
رایانه 54,988.56 194.00 0.35
شاخص 30 شرکت بزرگ 85,600.7 2,078.73 2.43
ماشین آلات 302,373.43 5,557.62 1.84
فراورده نفتی 5.722 میلیون 11,969.44 0.21
کانه فلزی 412,781.28 13,422.00 3.25
کانی غیرفلزی 53,476.16 280.43 0.52
غذایی بجز قند 57,196.79 59.60 0.10
ذغال سنگ 34,273.59 573.26 1.67
خودرو 299,518.05 1,009.68 0.34
قند و شکر 187,120.48 1,211.04 0.65
حمل و نقل 61,174.3 116.54 0.19
وسایل ارتباطی 208,230.56 972.23 0.47
سایرمالی 15,424.45 380.04 2.46
انتشار و چاپ 2.417 میلیون 2,665.94 0.11
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 178,034.45 4,843.61 2.72
شاخص بازده نقدی قیمت 6.576 میلیون 539.23 0.01
شاخص کل 1.612 میلیون 30,987.51 1.92
فلزات اساسی 1.237 میلیون 32,378.25 2.62
شیمیایی 100,790.25 4,106.90 4.07
دستگاههای برقی 5.97 میلیون 156,078.40 2.61
سرمایه گذاریها 35,473.28 112.81 0.32
زراعت 183,804.91 7,184.38 3.91
لاستیک 296,229.21 297.71 0.10
چند رشته ای ص 215,708.61 4,492.99 2.08
رادیویی 10,375.01 32.99 0.32
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.433 میلیون 29,295.48 2.04
شاخص50شرکت فعالتر 64,637.63 1,501.53 2.32
فنی مهندسی 7,752.24 308.05 3.97
شاخص آزاد شناور 2.153 میلیون 32,765.85 1.52
تامین آب، برق، گاز 2,114.92 44.42 2.10
کاشی و سرامیک 46,097.88 464.71 1.01
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.357 میلیون 29,426.64 2.17
بیمه و بازنشسته66 60,227.1 787.83 1.31
منسوجات 9,857.89 65.21 0.66
مالی 2.072 میلیون 21,346.20 1.03
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 308,633.19 2,518.14 0.82
شاخص بازار اول 1.184 میلیون 24,285.23 2.05
استخراجنفتجزکشف11 3,664.29 106.16 2.90
کل (هم وزن) 413,441.1 562.69 0.14
محصولات چرمی 82,799.87 4,139.17 5.00
شاخص قیمت 50 شرکت 3.235 میلیون 86,495.69 2.67
سیمان 9,722.83 39.44 0.41
شاخص بازار دوم 3.233 میلیون 56,065.75 1.73
بانکها 8,762.17 124.96 1.43
بازار دوم فرابورس 7,897.61 133.94 1.70
شاخص کل فرابورس 18,035.22 328.13 1.82
بازار اول فرابورس 4,675.92 100.98 2.16
اداره بازارهای مالی 1,845.48 1.69 0.09
اطلاعات و ارتباطات 1,146.05 0.00 0.00
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,427.14 71.27 4.99
شاخص ارکان و نهادهای مالی 915.83 45.77 5.00
شاخص فنی مهندسی 466.99 1.95 0.42
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 280.32 1.07 0.38
65