آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
3672724.46
بیشترین مقدار روز
3673057.03
مقدار و درصد تغییر
98,498.80 2.68
کمترین مقدار روز
3614537.34
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 23-فراورده نفتی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/12/16 3.577 میلیون 3.573 میلیون 3.584 میلیون
1399/12/13 3.596 میلیون 3.587 میلیون 3.605 میلیون
1399/12/12 3.637 میلیون 3.608 میلیون 3.676 میلیون
1399/12/11 3.582 میلیون 3.563 میلیون 3.582 میلیون
1399/12/10 3.601 میلیون 3.591 میلیون 3.619 میلیون
1399/12/9 3.653 میلیون 3.653 میلیون 3.697 میلیون
1399/12/6 3.716 میلیون 3.715 میلیون 3.805 میلیون
1399/12/5 3.784 میلیون 3.767 میلیون 3.784 میلیون
1399/12/4 3.801 میلیون 3.801 میلیون 3.82 میلیون
1399/12/3 3.829 میلیون 3.829 میلیون 3.866 میلیون
1399/12/2 3.878 میلیون 3.877 میلیون 3.895 میلیون
1399/11/29 3.938 میلیون 3.937 میلیون 3.989 میلیون
1399/11/28 3.907 میلیون 3.906 میلیون 3.927 میلیون
1399/11/27 3.964 میلیون 3.925 میلیون 3.972 میلیون
1399/11/26 3.955 میلیون 3.933 میلیون 4.001 میلیون
1399/11/25 3.868 میلیون 3.853 میلیون 3.867 میلیون
1399/11/21 3.666 میلیون 3.589 میلیون 3.666 میلیون
1399/11/20 3.554 میلیون 3.553 میلیون 3.576 میلیون
1399/11/19 3.439 میلیون 3.405 میلیون 3.439 میلیون
1399/11/18 3.299 میلیون 3.298 میلیون 3.332 میلیون
1399/11/15 3.465 میلیون 3.466 میلیون 3.574 میلیون
1399/11/14 3.601 میلیون 3.596 میلیون 3.615 میلیون
1399/11/13 3.756 میلیون 3.755 میلیون 3.828 میلیون
1399/11/12 3.872 میلیون 3.872 میلیون 3.987 میلیون
1399/11/11 3.844 میلیون 3.827 میلیون 3.844 میلیون
1399/11/8 3.682 میلیون 3.531 میلیون 3.682 میلیون
1399/11/7 3.626 میلیون 3.626 میلیون 3.715 میلیون
1399/11/6 3.575 میلیون 3.503 میلیون 3.575 میلیون
1399/11/5 3.481 میلیون 3.473 میلیون 3.496 میلیون
1399/11/4 3.362 میلیون 3.303 میلیون 3.361 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 248,863.56 278.73 0.11
مواد دارویی 109,517.25 118.94 0.11
انبوه سازی 10,234.98 33.46 0.33
وزنی - ارزشی 306,594.23 1,467.97 0.48
قیمت (هم وزن) 281,266.37 228.11 0.08
رایانه 59,832.26 198.10 0.33
شاخص 30 شرکت بزرگ 58,873.71 440.96 0.75
ماشین آلات 274,111 399.11 0.15
فراورده نفتی 3.673 میلیون 98,498.80 2.68
کانه فلزی 329,346.54 1,450.77 0.44
کانی غیرفلزی 56,621.9 174.34 0.31
غذایی بجز قند 53,840.07 27.51 0.05
ذغال سنگ 53,901.07 0.00 0.00
خودرو 241,689.33 2,984.62 1.23
قند و شکر 175,510.98 142.16 0.08
حمل و نقل 29,686.38 42.30 0.14
وسایل ارتباطی 52,859.03 102.34 0.19
سایرمالی 16,084.21 0.03 0.00
انتشار و چاپ 1.487 میلیون 866.93 0.06
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 112,451.12 138.54 0.12
شاخص بازده نقدی قیمت 4.787 میلیون 23.94 0.00
شاخص کل 1.176 میلیون 5,901.49 0.50
فلزات اساسی 873,081.58 8,247.13 0.94
شیمیایی 67,504.57 720.07 1.07
دستگاههای برقی 5.203 میلیون 32,848.16 0.63
سرمایه گذاریها 30,202.98 14.41 0.05
زراعت 216,884.09 125.58 0.06
لاستیک 333,553.97 1,653.43 0.50
چند رشته ای ص 133,955.19 889.06 0.66
رادیویی 5,814.36 65.09 1.12
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.026 میلیون 6,588.97 0.64
شاخص50شرکت فعالتر 42,900.62 330.03 0.77
فنی مهندسی 6,398.8 140.52 2.20
شاخص آزاد شناور 1.702 میلیون 5,923.60 0.35
تامین آب، برق، گاز 1,568.03 1.47 0.09
کاشی و سرامیک 62,884.89 99.92 0.16
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.695 میلیون 0.00 0.00
بیمه و بازنشسته66 61,629.54 457.97 0.74
منسوجات 12,022.59 655.27 5.45
مالی 1.686 میلیون 1,860.83 0.11
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 218,059.77 195.60 0.09
شاخص بازار اول 859,576.37 4,764.63 0.55
استخراجنفتجزکشف11 3,594.72 0.00 0.00
کل (هم وزن) 430,857.55 86.17 0.02
محصولات چرمی 25,143.66 239.97 0.95
شاخص قیمت 50 شرکت 2.562 میلیون 21,848.37 0.85
سیمان 11,250.44 27.55 0.24
شاخص بازار دوم 2.38 میلیون 10,395.33 0.44
بانکها 6,563.59 15.87 0.24
بازار دوم فرابورس 7,100.54 28.25 0.40
شاخص کل فرابورس 16,945.99 41.04 0.24
بازار اول فرابورس 4,871.93 4.76 0.10
اداره بازارهای مالی 1,382.4 3.08 0.22
اطلاعات و ارتباطات 775.24 1.61 0.21
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,381.64 26.04 1.88
شاخص ارکان و نهادهای مالی 515.25 0.61 0.12
شاخص فنی مهندسی 373.45 0.08 0.02
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 173.16 1.17 0.68
شاخص چوب 230.24 2.21 0.96
65