در گفتگو با عضو شورای رقابت بررسی شد

شروط آزادسازی قیمت خودرو
شروط آزادسازی قیمت خودرو

آزادسازی قیمت خودرو سال‌هاست که از سوی فعالان صنعت خودرو مطرح می شود. حال در روزهای اخیر شاهد انتشارمجدد اخباری پیرامون اعلام پیشنهاد آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو هستیم. کارشناسان این بخش بعضا به ارائه بسته‌ای برای آزادسازی قیمت پرداخته‌اند. در این میان برخی از نماینده‌های مجلس نیز به حمایت از این طرح پرداخته‌اند.

دنیای بورس: در راستای جزئیات بیشتر این امر ، دکتر سید فرشاد فاطمی اردستانی، عضو شورای رقابت، به پرسش‌های ما پاسخ داد و گفت: اگر درخواستی که از سوی خودروسازان برای خروج خودرو از مباحث شواری رقابت مطرح باشد؛ تشخیص این موضوع با شورای رقابت است. زیرا مرجع تشخیص انحصار بازار خودرو شورا است و هیچ نهاد دیگری نمی تواند برای این موضوع تعیین تکلیف کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه با مکانیزم کنونی قیمت‌گذاری خودرو مخالف هستم، گفت: البته چنانچه پیشنهاد مناسبی جهت کاهش یا حذف قدرت بازار از سوی خودروسازان به وزارت صنعت ارجاع داده شود و از سوی این وزارتخانه مطرح شود، مناسب است.

فاطمی در ادامه با اظهار این مطلب که آزادسازی نرخ گذاری خودرو امری مناسب است، گفت: این موضوع به نفع اقتصاد کشور و نهایتا خودروسازان بوده و باعث تشکیل بازار رقابتی خواهد شد. این در حالی است که با افزایش قیمت ارز در شرایط کنونی، قدرت رقابت خودروسازهای داخلی با رقبای خارجی افزایش خواهد یافت.

وی در ادامه تاکید کرد: نتیجه مثبت این موضوع حرکت بازار به سمت رقابتی شدن خواهد بود. در واقع با قیمت‌های کنونی ارز و تعرفه های متعادل، قاعدتا خودروسازان داخلی باید قادر باشند بهتر با خودروسازهای خارجی رقابت کنند. اما لازمه این امر کاهش قابل توجه تعرفه واردات خودرو است.

فاطمی ادامه داد: در سوی دیگر باید به محدودیت های منابع ارزی نیز توجه کرد که منابع ارزی در کوتاه‌مدت به دلیل مسائل سیاسی در حوزه بین‌المللی ، با مشکل مواجه خواهد بود. به این ترتیب ابهام در تخصیص ارز به خودرو وجود دارد. هنوز مشخص نیست که سیاست دولت در مورد تخصیص ارز به خودرویی‌ها (فارغ از نرخ) را در برنامه خود دارد یا خیر؟

عضو شورای رقابت در ادامه به لزوم رفع مباحثی میان وزارت صمت، شورای رقابت و خودروسازان اشاره کرد و گفت: این موضوع باید میان این سه رکن اصلی پیگیری شود.

فاطمی در ادامه با آثار مثبت حذف ساز و کار فعلی قیمت‌گذاری از شورای رقابت برای خودروسازان اشاره کرد و گفت: با تمهید سیاست‌های متناسب تجاری و تعرفه‌ای و همچنین توسعه صنعت خودرو در رابطه با صنعت بین‌المللی خودرو می‌توان به بهبود تولیدات، رسیدن به وضعیت متعادل و دست‌یابی به برنامه مشخص از جمله فواید مهم این موضوع برای خودروسازان خواهد بود.

وی در ادامه افزود: اما تاکید می شود که لازمه این موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو است تا خودروسازهای داخلی باید بتوانند در سطح بین المللی رقابت کنند. البته شرایط فعلی بین‌المللی و تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه آمریکا ممکن است فضای سیاست‌گذاری را محدود می‌کند.

فاطمی در ادامه به سیاست مناسب قیمت‌گذاری اشاره کرد و گفت: مثلا یک راه خروج از وضعیت فعلی قیمت‌گذاری؛ تعیین قیمت محصولات بر مبنای مبلغ صادراتی است. به طور مثال چنان‌چه یک شرکت بتواند ۲۰ درصد از تولیدات خود را صادر کند، بتواند در بازار داخلی محصولات خود را در بازار داخلی با قیمتی مثلا ۱۰ درصد بیش از قیمت صادراتی به فروش برساند. البته این تنها یک راه به عنوان مثال است، و اعداد هم به صورت فرضی است و برای اعمال نیاز به بررسی دقیق دارد.

عضو شورای رقابت در ادامه با تاکید بر اینکه بازار بین المللی خودرو رقابتی و آزاد است، گفت: در حال حاضر بازار خودرو در ایران کاملا ایزوله شده و رقابت در سطح بین المللی ندارد. باید تلاش کنیم بازار خودرو را چه از لحاظ واردات و چه از لحاظ صادرات به بازارهای بین المللی نزدیک کنیم.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
33,630.01 731.72 2.18

نمادهای زیر مجموعه

ح . سایپاآذین‌ (خاذینح) سایپاآذین‌ (خاذین2) گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو (خگستر4) زامیاد (خزامیا) سازه‌ پویش‌ (خپویش) ایران‌ خودرو (خودرو4) سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورنا2) سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورنا) تولیدمحورخودرو (خمحور) آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ (خاهن) فنرسازی‌زر (خزر2) نیرو محرکه‌ (خمحرکه4) الکتریک‌ خودرو شرق‌ (خشرق2) صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ (خریخت) زامیاد (خزامیا2) ح . مهندسی‌نصیرماشین‌ (خنصیرح) لنت‌ ترمزایران‌ (خلنت) ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو (خگسترح) مهرکام‌پارس‌ (خمهر) سایپا دیزل‌ (خکاوه4) مهندسی‌نصیرماشین‌ (خنصیر) کمک‌فنرایندامین‌ (خکمک) تولیدمحورخودرو (خمحور4) سایپا (خساپا4) رینگ‌سازی‌مشهد (خرینگ4) ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ (ختراک) گروه‌بهمن‌ (خبهمن2) ح . فنرسازی‌زر (خزرح) ایران‌ خودرودیزل‌ (خاور2) چرخشگر (خچرخش2) ح . پارس‌ خودرو (خپارسح) مشارکت سایپا،سه ماهه20% (مساپا955) گروه‌بهمن‌ (خبهمن) آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ (خاهن2) فنرسازی‌خاور (خفنر) ح . آهنگری تراکتورسازی‌ ایران‌ (خاهنح) محورسازان‌ایران‌خودرو (خوساز) فنرسازی‌زر (خزر) چرخشگر (خچرخش) ایران‌ خودرو (خودرو2) ح . الکتریک‌ خودرو شرق‌ (خشرقح) فنرسازی‌خاور (خفنر2) نیرو محرکه‌ (خمحرکه) سایپاآذین‌ (خاذین) پارس‌ خودرو (خپارس) سازه‌ پویش‌ (خپویش2) سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورنا4) سایپا (خساپا) رینگ‌سازی‌مشهد (خرینگ) پارس‌ خودرو (خپارس2) موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ (خموتور4) گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو (خگستر) فنرسازی‌خاور (خفنر4) رادیاتور ایران‌ (ختور) سایپا دیزل‌ (خکاوه) ح . سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورناح) ح . قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ (ختوقاح) موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ (خموتور) ایرکا پارت صنعت (خکار) ح . فنرسازی‌خاور (خفنرح) ح . موتورسازان‌تراکتورسازی‌ (خموتورح) الکتریک‌ خودرو شرق‌ (خشرق) سایپا (خساپا2) ایران‌ خودرو (خودرو) ایران‌ خودرودیزل‌ (خاور) قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ (ختوقا2) قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ (ختوقا) بهمن دیزل (خدیزل2) مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناور) بهمن دیزل (خدیزل) بهمن دیزل (خدیزل4) ح . مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناورح) ح . مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناورح2) تولید خودرو سایپا کاشان (خکاشا) صنایع تولیدی اشتاد ایران‌ (تشتاد) صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18% (صایپا908) صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18% (صایپا9982) صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18% (صایپا9082) صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18% (صایپا998) صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18% (صایپا1432) صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18% (صایپا4032) صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18% (صایپا403) صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18% (صایپا143) اختیارف خودرو-3185-10/08/1396 (طخود8004) ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18% (صخود14122) ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18% (صخود0012) صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18% (صایپا1042) ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18% (صخود412) ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18% (صخود1412) صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18% (صایپا104) ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18% (صخود4122) ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18% (صخود00122) گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره (کرمان خودرو) توسعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا) ایران خودرو دیزل (خاور) گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان4) گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان) مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناور) سایپا دیزل (خکاوه)