آمار ماهانه: 54 شرکت در بازار سهام چقدر سود دادند

سود شرکت های حاضر در بازار سهام اعلام شد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، با انتشار گزارش ماهانه، سودهای شرکت های حاضر در بازار سهام اعلام شد:

 1. غدیس در فروردین با  فروش 310 میلیارد ریالی مواجه بود سهم در اردیبهشت 418 میلیارد ریال فروش زد و 2 ماهه 728  میلیارد ریال فروش داشت  . مدت مشابه این عدد  454 میلیارد ریال بوده است
 2. وبوعلی در اردیبهشت با سود 1084 میلیارد ریالی در سود فروش سرمایه گذاری ها مواجه بوده است
 3. خراسان  در فروردین 996 میلیارد ریال فروش داشته است نرخ داخلی ۲۱,۶۹۱,۲۹۳ و صادراتی ۲۷,۱۴۳,۶۴۰ ریال بوده است . اردیبهشت  با فروش خوب 1936 میلیارد ریالی مواجه  بود و نرخ  فروش صادراتی ۲۸,۳۰۵,۷۳۶ و داخلی  ۲۲,۲۲۹,۹۸۹ ریال بود  . جمعا 2ماهه 2932 میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه 916 میلیارد ریال بوده است
 4. رتاپ روند  بسیار خوبی در فروش گرفته  و در فروردین 99 نیز با فروش 1294 میلیارد ریالی  مواجه بوده در اردیبهشت با رشد خوب 1534 میلیارد ریال و 2 ماهه  2829 میلیارد ریال فروش داشت
 5. کچاد در فروردین 4576 میلیارد ریال فروش داشت واردیبهشت به  فروش 7825 میلیارد ریالی رسیده است گفته فروش داخلي:نرخ فروش شمش فولاد خوزستان براساس نرخ فروردین ماه ۹۹ به مبلغ ۴۹،۱۵۳،۴۷۲ ريال صورت گرفته است . در فروردین کنسانتره را با نرخ  ۷,۱۵۶,۹۶۶ ریالی و گندله را با نرخ ۱۰,۹۲۵,۹۲۹ ریالی فروخته . اردیبهشت کنسانتره را با نرخ  ۷,۸۶۴,۵۵۸  ریالی و فولاد  را با نرخ  ۴۵,۴۷۴,۸۳۸ ریال فروخته است .  جمعا 2 ماهه 12772 میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه سال قبل این عدد  13761 میلیارد ریال است.
 6. دکپسول سال مالی را بافروش 91 میلیارد ریالی آغاز کرده است اردیبهشت این عدد 104 میلیارد ریال بود و جمعا 195 میلیارد ریال فروش داشت در 2 ماهه قبل این عدد 110 میلیارد ریال فروش زد
 7. دماوند در اولین ماه سال مالی 218 میلیارد ریال فروش  داشته است در اردیبهشت با اغاز گرم تر شدن فضا فروش به 504 میلیارد ریال رسیده است البته  نرخ ها نیز رشد بالایی را داشته است  جمعا 2 ماهه  723 میلیارد ریال فروش داشته است
 8. سیلام در اولین ماه سال مالی به فروش 81 میلیارد ریالی رسیده بود و در اسفند این عدد 87 میلیارد ریال شده و درفروردین هم 85 میلیارد ریال فروش داشته و اردیبهشت این عدد 105 میلیارد ریال بوده و مجموع 4 ماهه 359 میلیارد ریال فروش داشته است.
 9.  خدمات مالي و مديريت معين آزادگان از زیر مجموعه های #خودکفا در سال 98 به سود 533 میلیارد ریالی رسیده که سال های قبل سود خالص خاصی نداشته است
 10. فاما در فروردین با فروش 66 میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۲۱۹,۱۵۷,۶۰۹ ریال بود در اردیبهشت این عدد 328 میلیارد ریال شده و نرخ ۲۰۴,۷۱۸,۸۹۸ ریال بود . در 2 ماه 394 میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه این عدد 340 میلیارد ریال بوده است
 11. رانفور در فروردین با درامد 1433 میلیارد ریالی مواجه بود اردیبهشت این عدد 1487 میلیارد ریال شد و 2 ماهه 2921 میلیارد ریال فروش زد .
 12.  سهرمز در اذر در اولین ماه سال مالی به فروش 383 میلیارد ریالی رسیده و 70هزار تن صادرات کلینکر به مبلغ 123 میلیارد ریال داشته .  در دی این عدد به 478 میلیارد ریال رسیده و رشد کرده حدود 200 میلیارد ریال صادرات داشته است. در بهمن هم 368 میلیارد ریال فروش داشته و 51 میلیارد ریال صادرات. در اسفند فروش به 402 میلیارد ریال رسیده و 71 میلیارد ریال صادرات داشته و فروردین فروش 222 میلیارد ریال شده و 70 میلیارد ریال صادرات داشته است . اردیبهشت 301 میلیارد ریال فروش داشته و جمع فروش 6 ماهه 2154 میلیارد ریال است.
 13.  فسرب را نمیشود دقیق گفت ولی در هر صورت اردیبهشت 131 میلیارد ریال بوده و جمعا 2 ماهه 155 میلیارد ریال فروش داشته است.
 14. شکربن در فروردین 217 میلیارد ریال فروش دارد در اردیبهشت این عدد به 202 میلیارد ریال رسید . در اردیبهشت نرخ ۹۳,۳۱۰,۹۷۹ و فروردین هم نرخ ۹۵,۳۶۶,۴۴۶ ریال بوده است. 2ماهه 420 میلیارد ریال درامد دارد جمع فروش 2 ماهه سال قبل 438 میلیارد ریال است.
 15.  حمل نقل ميهن ماسه ريخته گري فيروزکوه از زیر مجموعه های #کماسه با سود غیرعملیاتی 11 میلیارد ریال سود خالص در سال 98 محقق کرده است
 16. بالبر در فروردین 63 میلیارد ریال فروش زده است نرخ فروش ۸۰۷,۷۳۰,۷۶۹ ریال است . در اردیبهشت این عدد 136 میلیارد ریال بوده جمع فروش 8ماهه 1911 میلیارد ریال بوده است
 17.  صنايع سيمان نهاوند از زیر مجموعه های سهگمت در سال 97 حدود 307 و در سال 98 272 میلیارد ریال سود خالص داشته است
 18. کهمدا را با هم مرور کنیم سهمی که در اردیبهشت 273 میلیارد ریال فروش داشت نرخ فروش ۴۰,۵۵۷,۴۷۰ ریال است . فروردین 247 میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ فروش ۳۶,۰۳۳,۲۹۰ ریال بود . در دی عدد 206 میلیارد ریال بوده و حدود 6 هزار تن فروخته و نرخ فروش ۳۴,۸۲۹,۹۸۵ ریال بوده . در بهمن 237 میلیارد ریال بوده و 6800 تن فروش زده است و نرخ فروش ۳۴,۹۱۸,۰۷۴ ریال است .در اسفند با رشد فروش 304 میلیارد ریال فروخته و ۸,۵۵۳ تن با نرخ ۳۵,۵۸۶,۵۷۸ ریال فروخته. جمع فروش11 ماهه 2412 میلیارد ریال است و نرخ رشد کرده است
 19.  پارس گستر مينو از ز یر مجموعه های خودکفا دست به کار بزرگی زده و با فروش و سود های غیرعملیاتی 429 میلیارد ریال سود خالص داشته و در سال 97 این عدد 40 میلیارد ریال بوده است
 20. شجم دی 627 میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش نیز ۱۴۳,۰۹۵,۱۵۷ ریال بود .  در بهمن عدد فروش به 626 میلیارد ریال رسیده و نرخ ۱۴۶,۱۸۶,۹۲۳ ریال . در اسفند این عدد 709 میلیارد ریال بوده و نرخ فروش ۱۴۶,۲۳۴,۳۳۶ ریال. فروردین 700 و نرخ فروش ۱۵۶,۴۱۲,۵۳۴ ریال شده اردیبهشت این عدد 374 و نرخ فروش ۱۲۹,۸۴۲,۴۸۲ ریال بوده . جمع فروش8 ماهه 4801 میلیارد ریال است.
 21.  سمازن در اولین ماه سال مالی خود 277 میلیارد ریال فروش داشته است بهمن 279 میلیارد ریال فروش داشته و اسفند به فروش خوب 337 میلیارد ریالی رسید در فروردین این عدد 243 میلیارد ریال بود و اردیبهشت 293 میلیارد ریال فروش داشت . فروش5 ماهه 1430 میلیارد ریال بوده است
 22. های_وب در سال مالی ۹۸ مبلغ ۶۳۲ ریال در سود تلفیقی و۵۲۳ ریال در سود اصلی شناسایی کرده است . سال مالی شرکت های خدمات جامع آوای ارتباطات نوین خاورمیانه، پارسان لین ارتباطات، پارس ارتباطات و پارسان لین در سال مالی قبل(۱۳۹۸) به ۳۰ آذر ماه هر سال تغییر یافته است. بر همین اساس صورت های مالی ۹ ماهه حسابرسی شده شرکت های فرعی با شرکت اصلی تلفیق شده است.
 23. درازک فروردین را خوب اغاز کرد و 500 میلیارد ریال فروش زد در اردیبهشت هم 502 میلیارد ریال بود و جمعا 1003 میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل این عدد 616 میلیارد ریال بود
 24.  سکرد در اولین ماه تولید و فروش خود به عدد 183 میلیارد ریالی رسیده بود و در ابان این عدد با افت 135 میلیارد ریال شده و اذر به 155 و دی با افت 101 میلیارد ریال بهمن دوباره با رشد خوب 227 میلیارد ریال شد و اسفند 169 میلیارد ریال و فروردین 136 میلیارد ریال فروش داشت .اردیبهشت به 227 میلیارد ریال رسید و جمعا در 8 ماهه گذشته 1333 میلیارد ریال فروش داشته است
 25. تراز وبصادر در اردیبهشت منفی بود سهم 13239 میلیارد ریال درامد تسهیلات اعطایی و 17989 میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد . مجموعا 2 ماهه 4831 میلیارد ریال تراز منفی است
 26.  غگرجی در فروردین 63 و در اردیبهشت 287 میلیارد ریال فروش داشته است جمعا این عدد 351 میلیارد ریال است مدت مشابه قبل این عدد 210 میلیارد ریال است
 27. توریل در اردیبهشت با درامد 719 میلیارد ریالی به جمع درامد 2 ماهه 1397 میلیارد ریالی رسیده و عدد خوبی برای سهم است
 28. دارو در اردیبهشت با رشد 900 و در فروردین 469 میلیارد ریال فروش داشت .جمعا 2 ماهه 1369 میلیارد ریال فروش داشته و پیشرفت خوبی بوده است
 29.  سپاها در اولین ماه سال مالی خود در مهر با فروش 387 میلیارد ریالی مواجه بود در ابان این عدد 353 میلیارد ریال شد و در اذر شبیه ماه قبل 353 میلیارد ریال فروخت . در دی این عدد 333 میلیارد ریال و بهمن با رشد 408 میلیارد ریال و اسفند دوباره با کمی افت 347 میلیارد ریال شده است در فروردین سهم 130 میلیارد ریال فروش داشته و اردیبهشت به 318 میلیارد ریال رسید و 8ماهه به فروش 2633 میلیارد ریالی رسیده است
 30. بانک دی 465 میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و 3602 میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد تراز همچنان منفی است ولی از شدت ان کاسته شده
 31. ولغدر در اردیبهشت 22 میلیارد ریال درامد داشته است و 116 میلیارد ریال 5 ماهه درامد داشته است . تسهيلات اعطايي طي ماه مربوط به يک دستگاه پورشه کاين اس، يک دستگاه BMV730LI ، يک دستگاه نيسان ماکسيما ، يک دستگاه مزدا 3 و يک دستگاه برليانس بوده است.
 32.  قلرست در اردیبهشت 21 میلیارد ریال درامد داشته است و جمع فروش 10 ماهه 1008 میلیارد ریال بوده است .
 33. پارسیان وپارس اتفاق مهم برای سرمایه گذاری پارسیان این که سال 97 قبل 995 میلیارد ریال سود خالص داشته است و در سال 98 این عدد 6958 میلیارد ریال سود خالص کسب کرده و اتفاق مهمی برای این دو سهم است .
 34.  فخوز در فروردین عین تعطیل بودن در دوران کرونا 17498 میلیاردریال فروش داشته .صادرات خوبی داشته نرخ صادراتی ۵۴,۸۱۹,۳۴۷ و نرخ داخلی ۴۵,۶۸۸,۶۰۰ ریال بوده .
 35. در اردیبهشت فروش به 12917 میلیارد ریال رسید نرخ صادراتی ۴۸,۲۸۸,۶۷۳ و نرخ داخلی ۴۳,۶۲۶,۰۵۰ ریال بوده است جمعا 2 ماهه 30416 میلیارد ریال بوده و مدت مشابه سال قبل 24691 میلیارد ریال بوده است
 36.  هرمز در فروردین 5361 میلیارد ریال فروش داشته است . مقدار فروش ۱۰۶,۵۹۴ و نرخ فروش ۵۰,۲۹۸,۰۴۷ ریال بوده است
 37. در اردیبهشت کمی کاهش داشت 3575 میلیارد ریال فروش با نرخ ۴۹,۱۸۱,۷۹۵ ریال بوده است . 2 ماهه 8937 میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه این عدد 3184 میلیارد ریال بوده است
 38. شپترو در اردیبهشت خیلی عملکرد خاصی نداشته و 14 میلیارد ریالی بوده جمعا 2 ماهه 163 میلیارد ریال فروش داشته است
 39. آپ فروردین را خوب آغاز کرد 5764 میلیارد ریال درامد در فروردین امسال ثبت کرده است . سهم در اردیبهشت با درامد 5698 میلیارد ریالی مواجه بوده و 2ماهه 11463 میلیارد ریال فروش داشته است .
 40.  شیران دست به کار مهمی زده و از واگذاری شپنا حدود 131 میلیارد تومان سود شناسایی کرده است
 41.  وسپه در اردیبهشت 207 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها شناسایی کرده است تا اردیبهشت 697047 میلیون ریال سود مجامع محقق کرده
 42.  گزارش مهم وبانک که در اردیبهشت 2592 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
 43.  وصنعت دست به کار مهمی زده و 1184 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است 178862 میلی
 44. وسبحان در اردیبهشت 54 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
 45.  جم_پیلن در فروردین با فروش 1940 میلیارد ریالی مواجه بوده و نرخ فروش ۱۳۵,۱۷۵,۹۰۸ ریال است .در اردیبهشت فروش به 2880 میلیارد ریال رسیده و نرخ فروش ۱۱۹,۲۷۶,۳۹۱ ریالاست . جمعا 2 ماهه 4820 میلیارد ریال فروش زده است البته مدت مشابه قبل عدد 5295 میلیارد ریال بود. ون ریال نیز تا اردیبهشت سود مجامع محقق کرده است
 46. خودرو در اردیبهشت بسیار خوب بوده و 14103 میلیارد ریال فروش داشته است 22هزار دستگاه فروش داشته است و تولید خوب بوده است . در فروردین 3863 میلیارد ریال فروش داشت 15 هزار دستگاه تولید و 6400 دستگاه فروش داشته است .  جمع 2 ماهه 17966 میلیارد ریال بوده است .
 47.  دلر در فروردین با فروش 800 میلیارد ریالی خوب آغاز کرد اردیبهشت این عدد 771 میلیارد ریال بود و 2 ماهه 1571 میلیارد ریال فروش داشته است
 48.  کفرا در فروردین با فروش 265 میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت 318 میلیارد ریال فروش داشت جمعا 2 ماهه 583 میلیارد ریال فروش داشت . در مدت مشابه قبل این عدد 417 میلیارد ریال بود . نرخ فروردین ۱۴۹,۶۴۳,۶۶۰ ریال و اردیبهشت ۱۴۳,۵۴۰,۵۰۱ ریال است .
 49.  خزامیا واقعا خوب پیش می رود. در فروردین با فروش 569 میلیارد ریالی مواجه بوده. حدود 700 دستگاه تولید کرده بود در اردیبهشت فروش به 1769 میلیارد ریال رسیده و جمعا 2 ماهه 2338 میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل عدد 1176 میلیارد ریال بود بیش از 2200 دستگاه فروش داشته است
 50.  وخاور ترازش جالب تر شده و در فروردین 2271 میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و 1250 میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده ها را دارد . تراز 1 ماهه 1021 میلیارد ریال مثبت بود
 51. در اردیبهشت 2491 میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و 1266 میلیارد ریال سود پرداختی سپرده دارد تراز در 2 ماهه به 2245 میلیارد ریال مثبت رسیده است.
 52.  سهگمت در بهمن در اولین ماه سال مالی 157 میلیارد ریال فروش داشته است در اسفند 203 میلیارد ریال بوده و فروردین 123 میلیارد ریال و در اردیبهشت 286 میلیارد ریال فروش داشته است .  4 ماهه عدد فروش به 788 میلیارد ریال رسیده .
 53. خساپا در گزارش فروردین 6819 میلیارد ریال فروش داشت در فروردین 16 هزار دستگاه فروش داشته است در اردیبهشت فروش به 9225 میلیارد ریال رسیده است در اردیبهشت 35 هزار دستگاه تولید و 26 هزار دستگاه فروش داشته است جمعا 2 ماهه 16045 میلیارد ریال فروش دارد و مدت مشابه این عدد 9949 میلیارد ریال فروش بوده است
 54. تیپیکو در اردیبهشت 382 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است سهم تا اردیبهشت 2496326 میلیون ریال سود مجمع شناسایی کرده است
 55.  تراز وپست هنوز مثبت است 1137 میلیارد ریال در اردیبهشت سود تسهیلات اعطایی و 917 میلیارد ریال سود سپرده پرداختی دارد در مجموع 2 ماهه 457 میلیارد ریال تراز مثبت است
 56.  گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا از زیر مجموعه های #وبملت سال 97 به سود 2546 و در سال 98 به سود 3372 میلیارد ریالی رسیده است.

نظرات کاربران

درخواست سهامداران از سازمان بورس
کاربران درباره بورس چه نوشتند
سبد پیشنهادی امروز | چه سهامی بخریم
درآمد حدید « وخارزم » چقدر میشود + دلیل
محدودیت‌های کرونایی در مجمع « ونوین »
در « ومعادن » چقدر سود تقسیم شد
جزییات برنامه انتشار اوراق « پارس »
دلیل احتمالی آسیب به بازار سرمایه + جزییات
پول‌ها چقدر در بورس پابرجا می‌ماند
رکوردشکنی رشد منابع بانک ها + جزییات
مهم و هشداردهنده: رقابت خرید در بورس کالا به اوج رسید
مالیات از خودرو گرفته میشود؟
نمادهایی که با بازارهای جهانی تغییر می‌کنند + جدول
پیش بینی که از معاملات امروز سهام در انتظار است
تغییرات قیمت شمش فولادی + جدول
بازار سهام ایران در مواجهه با موج دوم کرونا
بورسی ها بخوانند: در بازار روغن موتور چه میگذرد
مسوولیت‌های حرفه‌ای در شرایط فعلی اقتصاد چیست
8 اصلاح در انتظار در « دی »
۴ عامل موثر بر کاهش مصرف مواد غذایی
سامانه هوشمند تسهیلات در « وبملت »
ادعای جدید هاآرتص علیه ایران
مجوز صادرات سنگ آهنی ها صادر شد
سهام 9 شرکت به « شستا » واگذار می‌شود
پنج عرضه اولیه استارت­‌آپی تا پایان شهریور + اسامی
تغییرات قیمت نفت و بنزین + جدول
روند پیش بینی نفت + نمودار
تغییرات قیمت روغن مایع + نمودار
موتور سیکلت ۵۰ میلیون تومان! + جدول
مشکل فعلی واردکننده ها در شرایط فعلی

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر