6 گزارش امروز پالایشی ها درباره چه بود + 2 نکته مهم

کدام عوامل تعدیل ذخیره کاهش ارزش پالایشی ها را به دنبال دارد

6 گزارش امروز پالایشی ها درباره چه بود + 2 نکته مهم

با توضیحات جدید شرکت های پالایشی، پیش بینی شده، امکان تعديل در ذخيره کاهش ارزش با نظر حسابرس در زمان انتشار گزارش حسابرسي شده وجود دارد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، شفاف سازی پالایش نفت تهران منتشر شد بقیه پالایشی ها نیز این شفاف سازی را خواهند داشت. در این شفاف سازی اعلام شده دستورالعمل قیمت گذاری نفت خام و فرآورده ها در سال 99 اعلام نشده است. 

توضیحات جدید پالایش نفت تهران

در  توضیحات پالایش نفت لاوان نیز آمده است، اطلاعات درخواستي به شرح زير خدمتتان ايفاد مي گردد:

1- تا اين تاريخ ، دستورالعمل قيمت گذاري نفت خام و فرآورده ها در سال 1399 به اين شرکت ابلاغ نگرديده و فرض بر تداوم رويه هاي قبلي است.

2- کليه واحدهاي طرح بهبود فرآيند و افزايش ظرفيت راه اندازي گرديده و توليد فرآورده ها در حال بهره برداري مي باشند . همچنين لازم به ذکر است بخش کيفي سازي بنزين (واحد ايزومريزاسيون) داراي حدود 99 درصد پيشرفت بوده و هم اکنون بنزين يورو 5 در حال توليد مي باشد که با نتيجه گيري نهايي از کاتاليست ساخت داخل واحد مذکور در شهريور ماه 1399 به بهره برداري کامل خواهد رسيد.

3- با شيوع بيماري کرونا و کاهش بي سابقه تقاضاي نفت خام و فرآورده ها و برهم خوردن تعادل قيمت ها در پايان سال 1398 و ادامه اين روند کاهش در دو ماه ابتداي سال جاري ، اين شرکت مطابق با استانداردهاي حسابداري نسبت به ارزشيابي موجودي فرآورده هاي نفتي بر مبناي نرخ فرآورده ها در تاريخ 1399/02/31 نموده است که تفاوت اين نرخ با نرخ فرآورده ها در اسفند ماه 1398 مبناي محاسبه کاهش ارزش موجودي و ثبت ذخيره کاهش ارزش است.

نکته مهم در گزارش «شاوان» این بود که: باتوجه به روند صعودي قيمت فرآورده هاي نفتي و افزايش قيمت ارز در سامانه نيما امکان تعديل در ذخيره کاهش ارزش با نظر حسابرس در زمان انتشار گزارش حسابرسي شده وجود دارد.

شفاف سازی جدید پالایش نفت لاوان

همچنین پالایش نفت اصفهان نیز در گزارش شفاف سازی خود از روند تغییرات نرخ ها در 2 ماه اخیر خبر داد.

شفاف سازی جامع پالایش نفت اصفهان

پالایش نفت شیراز هم اعلام کرد: به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری سامانه کدال مبنی بر صورتهاي مالي حسابرسي نشده سال مالي 1398 به استحضار می رساند بازگشت به نامه ارسالي با شماره پيگيري 635165 مورخ 1399/02/31 موارد ذيل به استحضار ميرساند :

1- تا اين تاريخ ، دستورالعمل قيمت گذاري نفت خام و فرآورده هاي اصلي در سال مالي 1399 به اين شرکت ابلاغ نگرديده و فرض بر تداوم رويه هاي قبلي مي باشد.

2- باتوجه به مکاتبات و مذاکرات انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پالايش و برنامه ريزي وزارت نفت ، احتمال تمديد مصوبه مذکور وجود دارد . مزيد استحضار ، طي سالهاي 1393 لغايت 1398 ، علي رغم تصريح هيئت محترم وزيران در خصوص عدم لحاظ شاخص هاي کيفي سازي در قيمت گذاري در صورت اختصاص 30 درصد از سود خالص سالانه به توسعه طرح هاي کيفي سازي فرآورده هاي توليدي ، نرخ فرآورده ها با درنظر گرفتن شاخص هاي کيفي سازي به شرکت هاي پالايشي اعلام شده است.

3- باتوجه به کاهش قيمت نفت خام و فرآورده هاي نفتي در دو ماه ابتدايي سال 1399 ، شرکت مطابق با مفاد استاندارد شماره 8 حسابداري و براساس مابه التفاوت ارزش موجودي فرآورده هاي ساخته شده و نفت خام و ميعانات گازي در پايان سال 1398 و ارزش آنها در فروردين 1399 ، نسبت به محاسبه ذخيره کاهش ارزش موجودي فرآورده ها ، نفت خام و ميعانات گازي اقدام نموده است.

همچنین پالایش نفت تبریز عطف به نامه ارسالي در کدال در خصوص لزوم ارايه اطلاعات درخواستي موارد ذيل به استحضار مي رساند: 1- تا اين تاريخ ، دستورالعمل قيمت گذاري نفت خام و فرآورده ها در سال 1399 به اين شرکت ابلاغ نشده و پيگيري هاي لازم از طرف انجمن صنفي در حال انجام مي باشد .

2- اين شرکت در راستاي اجراي تصويب نامه هيأت محترم وزيران جهت انجام طرح هاي کيفي سازي محصولات، از سال 1393 تا پايان سال 1397، رقمي معادل 504ر630ر5 ميليون ريال از محل 30% سود سالانه تحت عنوان اندوخته طرحهاي توسعه اي ذخيره و در راستاي طرحهاي کيفي سازي هزينه نموده است.

در حال حاضر کل بنزين توليدي شرکت يورو 5 مي باشد و بخشي از گازوئيل توليدي يورو 5 بوده و براي توليد مابقي، پروژه هاي بازيافت گازهاي انتهايي گوگردسازي ، خالص سازي هيدروژن و واحد جديد گوگردسازي از سال 98 شروع و انتظار مي رود تا پايان سال 99 به بهره برداري برسد. تاثير پروژه هاي فوق بر فعاليت شرکت همواره در يادداشت هاي پيوست صورت هاي مالي، گزارش تفسيري و يا تحت عنوان موارد با اهميت به طور مفصل افشا شده و درکدال قابل مشاهده است.

3- با شيوع جهاني بيماري کوريد 19 و کاهش بي سابقه تقاضاي نفت خام و فرآورده ها و برهم خوردن تعادل قيمت ها در پايـان سال 1398 و ادامـه اين روند کاهـشي در دو ماه سال جاري که بعنوان مـثال در قياس با قيـمتهاي اسفند ماه 1398 ، قيمت نفت خام در فروردين و ارديبهشت 1399 با 42 تا 43 درصد کاهـش در هر بشـکه، بنزين در فرورديـن 99 با 63% کاهـش و ارديبهشت با 42% کاهش در هر بشکه، نفت گاز به ترتيب با 38% و 46% کاهش در هر بشکه و نفت کوره با 34% و 33% کاهـش در هر بشکه همراه بوده است .

لذا مطابـق استانداردهاي حسابداري و کسب نظر کارشناسي حسـابرس مسـتقل نسبت به ارزشيابي موجودي فرآورده هاي نفتي ( نزد خود و يا شرکت پخش) بر مبناي نرخ فرآورده ها در فروردين 99 ( برگرفته از نشريه پلاتس) نمود. تفاوت اين نرخ با نرخ فرآورده ها در فروردين 99 مبناي محاسبه کاهش ارزش موجودي و ثبت ذخيره کاهش ارزش موجودي فرآورده ها به مبلغ 594ر042ر5 ميليون ريال گرديد.

در مورد موجودي نفت خام نيز، قيمت نفت خام در روز 29/12/98 با ميانگين قيمت نفت خام در فروردين 99 مقايسه و قيمت مابه التفاوت قيمت هاي مذکور به مبلغ رقمي معادل 816ر206ر2 ميليون ريال بدين منظور ذخيره کرفته شد. لازم به توضيح است در شرايط حاظر کرک اسپيرد اکثر محصولات از جمله بنزين ( پکه در ماههاي اخير منفي بوده) مثبت ميباشد.

پالایش نفت بندر عباس نیز در خصوص شفاف سازی اخیر نوشت:

1- آخرين وضعيت ابلاغ دستورالعمل قيمت گذاري نفت خام و فرآورده هابراي سال 1399

2- با عنايت به اينکه مهلت ارائه شده جهت اجراي طرح کيفي سازي محصولات پالايشگاهي در پايان سال1398 خاتمه يافته است ، ضروري است آثار مالي ناشي از اتمام مهلت فوق الذکر را بر عملکرد سال 1399 به همراه اقدامات انجام شده توسط آن شرکت در راستاي اجراي طرح مذکور تشريح گردد.

3- پيرو انتشار صورتهاي مالي سال مالي 1398 و اخذ ذخاير در دفاتر آن شرکت بابت زيان کاهش ارزش موجودي ها، ضروري است نحوه محاسبه هزينه شناسايي شده فوق تشريح گردد.

شفاف سازی پالایش نفت بندر عباس

نظرات کاربران

پیشنهاد بورسی خودروسازان به دولت چیست
یارانه بنزین از تولید ناخالص داخلی چقدر سهم دارد
برنامه بورسی صندوق بیمه معادن تا پایان امسال
چرا می گوییم صنعت خودرو زیان می کند؟
سرمایه‌گذاری در صنعت برق دو برابر می‌شود
زمان و مکان برگزاری مجمع 6 شرکت
زمان عرضه بلوکی بانک بازار پایه ای + جزییات
اقدامات « خساپا » برای کاهش التهاب در بازار خودرو
خروج خودرو از کارخانه بدون پلاک، ممنوع
ارزش معاملات نقد بورس و فرابورس + نمودار
خبر خوب برای دو زیرمجموعه بورسی « فارس »
اوضاع معاملات « شگویا » در بورس کالا
خبر مهمی که تایید نشد: کاهش کارمزد کارگزاری ها در راه است؟
معاملات « خودرو » + « خساپا » مشکوک شد + جدول
نامه هشدارآمیز نمایندگان مجلس درباره آینده بورس
آیا بورس عامل افزایش قیمت مسکن شد؟
2 خبر دست اول از « شستا »: بخوانید
یک خبر مهم: پیگیری جاماندگان سهام عدالت در مجلس یازدهم
وضع پیشرفت پروژه ها در « وتوس » + جدول
گران‌ترین بنزین جهان برای کدام کشور است؟
زمان پذیرش شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در بورس
از سیر تا پیاز فروش فوق العاده سایپا و ایران خودرو: چگونه خودرو بخریم
سهامداران حتما بخوانند: 2 مصوبه جدید + جزییات
سه خبر جدید از بازار نفت
یک فعال بازار سرمایه: بورس در حال اصلاح است
سردار حاجی زاده: در بالاترین سطح آمادگی دفاعی قرار داریم
گفت‌وگوی تلفنی روحانی با اردوغان
کاخ سفید: نرخ بیکاری امریکا دو رقمی می‌ماند
دستورات روحانی به همتی چه بود
چین: پکن و واشنگتن در آستانه جنگ سردی جدید هستند

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
2.726 میلیون 85,938.91 3.15